ALJA LIPAVIC OŠTIR

red. prof. dr. ALJA LIPAVIC OŠTIR

Službeni telefon +386 (2) 22 93 609
Prostor

K 2.36 in U 0. 05

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

nemški jezik

Sicris Cobiss

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti
 • redna profesorica

Življenjepis

 • rojena 1965 v Mariboru, maturirala na II. gimnaziji Maribor
 • študij nemškega jezika s književnostjo in slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Pedagoški fakulteti v Mariboru
 • 1989: štipendistka DAAD
 • 1987–1992: tečaji nemščine za otroke in odrasle na Ljudski univerzi v Mariboru
 • 1993–1994: poučevanje nemščine na Srednji strojni šoli v Mariboru
 • 1994–2010: stažistka asistentka, asistentka, docentka, izredna profesorica na Oddelku za germanistiko najprej Pedagoške, nato Filozofske fakultete v Mariboru
 • 1997: magisterij iz nemškega jezika
 • 2001: doktorat iz nemškega jezika, tema gramatikalizacija analitičnega rodilnika v nemščini in slovenščini
 • od 1999 prevodi literarnih del iz nemščine v slovenščino
 • na Oddelku za germanistiko koordinirala pripravo bolonjskih študijskih programov
 • od leta 2012 gostujoča profesorica na programih druge in tretje stopnje Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze Sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem
 • 2012–2015: prodekanka za študijske zadeve na Filozofski fakulteti UM
 • 2012–2019: vodja Centra za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete UM
 • v poletnem semestru 2017 gostujoča profesorica na programu druge stopnje Inštituta za germanistiko Univerze v Bernu, Švica
 • v zimskem semestru 2017 gostujoča profesorica na germanistiki Univerze v Vilniusu, Litva
 • v zimskem semestru 2019 gostujoča profesorica na germanistiki Univerze v Vilniusu, Litva

Raziskovalna področja

 • jezikovni stiki
 • teorija gramatikalizacije
 • sociolingvistika (večjezičnost, jezikovna in šolska politika, jezikovne biografije)
 • CLIL, problemski pouk

Članstvo v pomembnih institucijah

 • 2001–2005: tajnica in strokovna sodelavka predmetne komisije za nemški jezik za pripravo nacionalnih preizkusov v osnovni šoli
 • članica Nemškega združenja za uporabno jezikoslovje (GAL)

Članstvo v projektih

Mednarodni projekti

 • CLILiG – »State of the art« und Entwicklungpotential in Europa (Socrates 6.1.2, 2005–2007, koordinatorica za Slovenijo)
 • Readme.cc – virtuelle Bibliothek (Kultura 2000 in avstrijskega ministrstva za kulturo, 2006–2009, koordinatorica za Slovenijo)
 • Podpora rozvoja ludskych zdrojov vo vyskume a vyvoji na FF UCM v Trnave, Slovaška (skladi EU, 2014–2016, članica, ITMS 26110230104)
 • Multilingualism Accelerator – A method to boost foreign language learning and raise language awareness (Erasmus+, 2017–2019, članica, 2017-1-HR01-KA201-035396)
 • Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht, (Erasmus+, 2018–2021, vodja projekta, 2018-1-SK01-KA201-046316)
 • Germanistik Digital, (Erasmus+, 2021-2023, članica, 2020-1-SK01-KA226-HE-094271)
 • CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages, (ECML, 2020-2022, članica mreže ekspertov, ECML Programme 2020-2023)

Nacionalni projekti

 • Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji (CRP, 2002–2005, odgovorna nosilka projekta, V5-0635-02)
 • Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju 1848–1918: jezikovni in kulturni vplivi (1. 7. 2004–30. 6. 2007, vodja red. prof. dr. Karmen Teržan Kopecky, članica, J6-6078)
 • Uvajanje tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo vzgojnoizobraževalno obdobje v OŠ (projekt ZRSŠ, Ministrstva za šolstvo RS in Evropskih strukturnih skladov, 2008–2011, članica)
 • Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (temeljni raziskovalni nacionalni projekt, ARRS, 2010–2013)
 • Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin – TURGRAD (2015, pedagoška mentorica)
 • Izdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole – IGNOŠ (2017, pedagoška mentorica)
 • Jeziki štejejo – JEŠT (MIZŠ, 2017–2022, članica)
 • Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti (programska skupina, Filozofska fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru, 1. 1. 2009–31. 12. 2021, članica, P6-0372)

Članstvo v uredniških odborih

 • Schnittstelle Germanistik. Forum für Deutsche Sprache, Literatur und Kultur des mittleren und östlichen Europas. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, od 2021.

Predavanja na drugih univerzah

 • Chemnitz, Nemčija (2005)
 • Filozofska fakulteta, Ljubljana (2005)
 • Wroclaw, Poljska (2009)
 • Edirne, Turčija (2011)
 • Vilnius, Litva (2011)
 • Szeged, Madžarska (2012)
 • Brno, Erfurt (2013)
 • Vilnius, Litva (2014)
 • Kansas, ZDA (2015)
 • Trnava, Slovaška (od 2012)
 • Bern, Švica (2017)
 • Vilnius, Litva (2017)
 • Vilnius, Litva (2019)

Mentorica doktorskih disertacij

 • Univerza v Mariboru: Liljana Kač (2015), Katarina Tibaut (v nastajanju), Karina Soršak Kukovec ( v nastajanju)
 • UCM, Trnava, Slovaška: Katarina Vilčeková (2017), Miriam Matulová (2017), Milina Kollarová (v nastajanju), Jožef Kolarič (v nastajanju), Marek Ponca (v nastajanju)

Monografije

Über Sprachen aus der Perspektive von Gymnasiast*innen aus Slowenien und aus der Slowakei
Alja Lipavic Oštir, Milina Muzikářová
Izdano: 2021
Založba: Univerzitetna založba, Univerza v Mariboru (Slovenija)

Več o monografiji

Grundlagen der Semantik: Zweite Ausgabe
Alja Lipavic Oštir
Izdano: 2020
Založba: Univerzitetna založba, Univerza v Mariboru (Slovenija)

Več o monografiji

Problemorientierter Soft CLIL Ansatz
Alja Lipavic Oštir, Alenka Lipovec
Izdano: 2018
Založba: LIT Verlag, Wien (Avstrija)

Več o monografiji

Substandardsprachliche Germanismen im Slowenischen
Alja Lipavic Oštir
Izdano: 2017
Založba: LIT Verlag, Wien (Avstrija)

Več o monografiji

Sprachkontaktforschung: Ein Kompendium
Alja Lipavic Oštir (ur.), Katarína Vilčeková (ur.), Miriam Matulová (ur.)
Izdano: 2015
Založba: Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cirila a Metoda v Trnave (Slovaška)

Več o monografiji

Nemški in slovenski pregovori. Sociolingvistični vidiki
Alja Lipavic Oštir
Izdano: 2014
Založba: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Slovenija)

A svet je kroženje in povezava zagonetna — Zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana = Festschrift für Prof. em. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag
Vida Jesenšek (ur.), Alja Lipavic Oštir (ur.), Melanija Fabčič (ur.)
Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta