ALJA LIPAVIC OŠTIR

red. prof. dr. ALJA LIPAVIC OŠTIR

Službeni telefon +386 (2) 22 93 609
Prostor

K 2.36 in U 0. 05

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

nemški jezik

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti
 • redna profesorica

Življenjepis

 • rojena 1965 v Mariboru, maturirala na II. gimnaziji Maribor
 • študij nemškega jezika s književnostjo in slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Pedagoški fakulteti v Mariboru
 • 1989: štipendistka DAAD
 • 1987–1992: tečaji nemščine za otroke in odrasle na Ljudski univerzi v Mariboru
 • 1993–1994: poučevanje nemščine na Srednji strojni šoli v Mariboru
 • 1994–2010: stažistka asistentka, asistentka, docentka, izredna profesorica na Oddelku za germanistiko najprej Pedagoške, nato Filozofske fakultete v Mariboru
 • 1997: magisterij iz nemškega jezika
 • 2001: doktorat iz nemškega jezika, tema gramatikalizacija analitičnega rodilnika v nemščini in slovenščini
 • od 1999 prevodi literarnih del iz nemščine v slovenščino
 • na Oddelku za germanistiko koordinirala pripravo bolonjskih študijskih programov
 • od leta 2012 gostujoča profesorica na programih druge in tretje stopnje Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze Sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem
 • 2012–2015: prodekanka za študijske zadeve na Filozofski fakulteti UM
 • 2012–2019: vodja Centra za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete UM
 • v poletnem semestru 2017 gostujoča profesorica na programu druge stopnje Inštituta za germanistiko Univerze v Bernu, Švica
 • v zimskem semestru 2017 gostujoča profesorica na germanistiki Univerze v Vilniusu, Litva
 • v zimskem semestru 2019 gostujoča profesorica na germanistiki Univerze v Vilniusu, Litva

Raziskovalna področja

 • jezikovni stiki
 • teorija gramatikalizacije
 • sociolingvistika (večjezičnost, jezikovna in šolska politika, jezikovne biografije)
 • CLIL, problemski pouk

Članstvo v pomembnih institucijah

 • 2001–2005: tajnica in strokovna sodelavka predmetne komisije za nemški jezik za pripravo nacionalnih preizkusov v osnovni šoli
 • članica Nemškega združenja za uporabno jezikoslovje (GAL)

Članstvo v projektih

Mednarodni projekti

 • CLILiG – »State of the art« und Entwicklungpotential in Europa (Socrates 6.1.2, 2005–2007, koordinatorica za Slovenijo)
 • Readme.cc – virtuelle Bibliothek (Kultura 2000 in avstrijskega ministrstva za kulturo, 2006–2009, koordinatorica za Slovenijo)
 • Podpora rozvoja ludskych zdrojov vo vyskume a vyvoji na FF UCM v Trnave, Slovaška (skladi EU, 2014–2016, članica, ITMS 26110230104)
 • Multilingualism Accelerator – A method to boost foreign language learning and raise language awareness (Erasmus+, 2017–2019, članica, 2017-1-HR01-KA201-035396)
 • Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht, (Erasmus+, 2018–2021, vodja projekta, 2018-1-SK01-KA201-046316)
 • Germanistik Digital, (Erasmus+, 2021-2023, članica, 2020-1-SK01-KA226-HE-094271)
 • CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages, (ECML, 2020-2022, članica mreže ekspertov, ECML Programme 2020-2023)
 • PreseNEETi se – opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET (Norveški finančni mehanizem, 2022-2024, članica, šifra: 190)
 • CNL – CultureNatureLiteracy – Schulische Schlüsselkompetenzen für Europas Zukunftsgestaltung im Anthropozän (Erasmus+, 2022-2025, članica)
 • OLGEA – Outdoor Learning of German and rising Environmental Awareness (Erasmus+, 2022-2025, članica)

Nacionalni projekti

 • Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji (CRP, 2002–2005, odgovorna nosilka projekta, V5-0635-02)
 • Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju 1848–1918: jezikovni in kulturni vplivi (1. 7. 2004–30. 6. 2007, vodja red. prof. dr. Karmen Teržan Kopecky, članica, J6-6078)
 • Uvajanje tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo vzgojnoizobraževalno obdobje v OŠ (projekt ZRSŠ, Ministrstva za šolstvo RS in Evropskih strukturnih skladov, 2008–2011, članica)
 • Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (temeljni raziskovalni nacionalni projekt, ARRS, 2010–2013)
 • Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin – TURGRAD (2015, pedagoška mentorica)
 • Izdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole – IGNOŠ (2017, pedagoška mentorica)
 • Jeziki štejejo – JEŠT (MIZŠ, 2017–2022, članica)
 • Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti (programska skupina, Filozofska fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru, 1. 1. 2009–31. 12. 2021, članica, P6-0372)
 • ZELEN.KOM – Komuniciranje podnebne krize za uspešen prehod v zeleno družbo (MIZŠ, 2022-2025, vsebinski vodja projekta, šifra: PP5)

Članstvo v uredniških odborih

 • Schnittstelle Germanistik. Forum für Deutsche Sprache, Literatur und Kultur des mittleren und östlichen Europas. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, od 2021.

Predavanja na drugih univerzah

 • Chemnitz, Nemčija (2005)
 • Filozofska fakulteta, Ljubljana (2005)
 • Wroclaw, Poljska (2009)
 • Edirne, Turčija (2011)
 • Vilnius, Litva (2011)
 • Szeged, Madžarska (2012)
 • Brno, Erfurt (2013)
 • Vilnius, Litva (2014)
 • Kansas, ZDA (2015)
 • Trnava, Slovaška (od 2012)
 • Bern, Švica (2017)
 • Vilnius, Litva (2017)
 • Vilnius, Litva (2019)

Mentorica doktorskih disertacij

 • Univerza v Mariboru: Liljana Kač (2015), Katarina Tibaut (2023), Karina Soršak Kukovec ( v nastajanju)
 • UCM, Trnava, Slovaška: Katarina Vilčeková (2017), Miriam Matulová (2017), Milina Muzikářová (2022), Jožef Kolarič (2022), Marek Ponca (2023), Bernhard Unterer (v nastajanju)

Monografije

Medpredmetno povezovanje in pouk jezikov
Alja Lipavic Oštir, Saša Jazbec (urednici)
Izdano: 2024
Založba: Univerzitetna založbe Univerze v Mariboru (Slovenija)

Več o monografiji

Obrazi več-/raznojezičnosti
Karmen Pižorn, Alja Lipavic Oštir, Janja Žmavc (urednice)
Izdano: 2022
Založba: Pedagoški inštitut, Ljubljana (Slovenija)

Več o monografiji

Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju
Alja Lipavic Oštir, Karmen Pižorn (urednici)
Izdano: 2022
Založba: Univerzitetna založba, Univerza v Mariboru (Slovenija)

Več o monografiji

Über Sprachen aus der Perspektive von Gymnasiast*innen aus Slowenien und aus der Slowakei
Alja Lipavic Oštir, Milina Muzikářová
Izdano: 2021
Založba: Univerzitetna založba, Univerza v Mariboru (Slovenija)

Več o monografiji

Grundlagen der Semantik: Zweite Ausgabe
Alja Lipavic Oštir
Izdano: 2020
Založba: Univerzitetna založba, Univerza v Mariboru (Slovenija)

Več o monografiji

Problemorientierter Soft CLIL Ansatz
Alja Lipavic Oštir, Alenka Lipovec
Izdano: 2018
Založba: LIT Verlag, Wien (Avstrija)

Več o monografiji

Substandardsprachliche Germanismen im Slowenischen
Alja Lipavic Oštir
Izdano: 2017
Založba: LIT Verlag, Wien (Avstrija)

Več o monografiji

Sprachkontaktforschung: Ein Kompendium
Alja Lipavic Oštir (ur.), Katarína Vilčeková (ur.), Miriam Matulová (ur.)
Izdano: 2015
Založba: Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cirila a Metoda v Trnave (Slovaška)

Več o monografiji

Nemški in slovenski pregovori. Sociolingvistični vidiki
Alja Lipavic Oštir
Izdano: 2014
Založba: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Slovenija)

A svet je kroženje in povezava zagonetna — Zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana = Festschrift für Prof. em. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag
Vida Jesenšek (ur.), Alja Lipavic Oštir (ur.), Melanija Fabčič (ur.)
Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta

Skip to content