ANNA KOLLÁTH

red. prof. dr. ANNA KOLLÁTH

Službeni telefon +386 (2) 22 93 629
Prostor

k 2.06

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

madžarski jezik

Govorilne ure SICRIS COBISS

Članstva

Članstvo v znanstvenih in strokovnih organizacijah

Članstvo v mednarodnih uredniških odborih

 • serija Working Papers in European Language Diversity, Mainz
 • strokovna revija Anyanyelv-pedagógia (ELTE, Budimpešta)

Druge strokovne in pedagoške naloge

 • soavtorica za pripravo akreditacije študijskega programa Madžarski jezik s književnostjo, MA, in evalvacije študijskega programa Madžarski jezik s književnostjo, MA, ki ga je zahteval Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
 • soavtorica priprave smeri Hungaristika na študijskih programih madžarski jezik s književnostjo, BA in MA
 • namestnica Oddelka za madžarski jezik in književnost
 • promotorka Oddelka za madžarski jezik in književnost
 • alumni koordinatorica Oddelka za madžarski jezik in književnost
 • članica Komisije za pripravo preverjanja znanja italijanščine in madžarščine kot učnega jezika na ravni C1 (Državni izpitni center)
 • soavtorica Kataloga preverjanja znanja italijanščine in madžarščine kot učnega jezika na ravni C1 (Državni izpitni center)
 • članica Ekspertne skupine za presojo učnih načrtov za predmet Madžarščina kot materinščina (Zavod RS za šolstvo)
 • članica komisije za javno predavanje dr. Alje Lipavic Oštir v naziv redna profesorica
 • recenzentka madžarskih učbenikov za madžarščino kot materni jezik (Zavod RS za šolstvo)
 • predsednica Državne predmetne komisije za Madžarščino za poklicno maturo
 • lektoriranje madžarskega prevoda maturitetnih izpitnih katalogov pri vseh predmetih splošne in poklicne mature (Državni izpitni center)
 • lektoriranje madžarskega prevoda izpitnih pol pri vseh predmetih splošne in poklicne mature (Državni izpitni center)

Članstvo v znanstvenih projektih

 • Programska skupina: Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti. P6-0372; 01. 01. 2009–31.12. 2021.
 • Jeziki štejejo (JeŠT) – petletni projekt, podprt s strani Evropske unije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS in Zavoda RS za šolstvo (https://www.jeziki-stejejo.si/) Trajanje projekta: 24. 1. 2017–30. 6. 2022
 • CRP V5-1704 – Vloga dvojezičnega šolstva pri ustvarjanju podlag za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti na narodno mešanem območju v Prekmurju. Inštitut za narodnostna vprašanja (2018–2020) http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=943&idmenu1=19&lang=slo
 • KOMASS – Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika (raziskovalni projekt, 2015–2018; V6-1509)
 • E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah (ESS, Ministrstvo za šolstvo in šport; koordinatorica mariborske raziskovalne skupine; 2011–2013)
 • Mednarodni raziskovalni projekt ELDIA (7 OP; European Language Diversity for All; www.eldia-project.org) – 2010–2013; koordinatorica mariborske raziskovalne skupine
Skip to content