Erasmus+ je program Evropske unije, ki se nanaša na mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu mladih, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi. Kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti, vezane na vključevanje, ohranjanje okolja (zeleni Erasmus+) in prehod v digitalno družbo.

ŠTUDIJ V TUJINI

Program Erasmus+ študentki oz. študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti (na katerem koli nivoju, stopnji oz. ciklu študija, vključujoč pripravo diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Osnovna pogoja

Na razpis se lahko prijavi, kdor izpolnjuje naslednje osnovna pogoja za pridobitev statusa Erasmus študenta, ki jih določa program Erasmus+:

 1. celoten čas študija v tujini bo imel aktiven status na matični fakulteti Univerze v Mariboru;
 2. v času študija v tujini ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (Erasmus+ študija in prakse).

Trajanje mobilnosti

Študent/ka ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študentke in študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

ECTS

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo študentke in študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

 • 10 ECTS za trimester (3 mesece),
 • 20 ECTS za semester (6 mesecev) in
 • 40 ECTS za študijsko leto (12 mesecev).

Zahtevano število ECTS se izračuna glede na dejansko trajanje mobilnosti.

Razpis za študijsko leto 2024/25 – 1. prijavni rok

Objavljen je Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ 2024/25.

V razpisu, ki velja za vse študentke in študente Univerze v Mariboru, so navedeni pogoji za kandidiranje, pojasnjen pa je tudi natančen postopek prijave.

Kam?

Študentke in študenti se lahko prijavijo na institucije, s katerimi ima Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF UM) podpisan medinstitucionalni sporazum.

 

Interni postopek prijave na Filozofski fakulteti UM

Pri prijavi na razpis mora študent/ka FF UM upoštevati naslednje interne zahteve fakultete:

 

Prva faza

Rok za prijavo: do 28. 3. 2024.

Študent/ka:

__________________

Kriteriji izbora v primeru, da se na posamezno partnersko univerzo prijavi več kandidatk in kandidatov, kot je razpoložljivih mest:

Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatk in kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, izbira poteka po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):

1. višji letnik študija,
2. študentke in študenti, ki se na mobilnost prijavljajo prvič,
3. višja povprečna ocena opravljenih predmetov.

__________________

 

Druga faza

Študent/ka mora vsaj 14 dni pred rokom za prijavo na tuji instituciji v Mednarodno pisarno FF UM oddati:

 • Popolno ERASMUS prijavo, vključno s študijskim programom – Online Learning Agreemment

Sledite povezavi in Learning Agreement pripravite s pomočjo spletnega orodja. Tukaj je posnetek spletnega seminarja izpolnjevanja OLA, ki vam naj bo v pomoč pri izpolnjevanju. Študent poskrbi, da obrazec pravočasno izpolni in predloži v elektronski podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju (erasmus.ff@um.si).

 • Obrazec Individualni študijski program

Študentka oz. študent FF UM, ki bo v tujini posamezni semester, pripravi predlog predmetov, ki jih bo opravil v tujini, in ga uskladi z oddelčno Erasmus koordinatorico oz. koordinatorjem. Predlog predmetov, ki jih bo opravljal v tujini, vpiše v obrazec Individualni študijski program skupaj s predmeti FF UM, ki bi jih moral opraviti na FF UM v semestru, v katerem odhaja v tujino. Obrazec s predlogom predmetov potrdita predstojnica oz. predstojnik oddelka FF UM in oddelčna Erasmus koordinatorica oz. koordinator. Pred oddajo tega obrazca FF UM ne more potrditi študijskega sporazuma (Learning Agreement).

Zaradi razlik v ECTS doma in v tujini (različno vrednotenje istega oz. podobnega predmeta) mora biti seštevek ECTS pri oddaji študijskega sporazuma (Learning Agreement) in Individualnega študijskega programa po točkovanju FF UM vsaj 20 ECTS za en semester.

 • Prijavni obrazec tuje institucije

Študentka oz. študent na spletni strani partnerske institucije v tujini preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije, izpolni tudi od njih zahtevane dokumente in poskrbi, da so pravočasno (najkasneje dva tedna pred oddajo) predani v podpis koordinatorici oz. koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico.

Pred začetkom študija v tujini ali med študijem lahko ugotovite, da nekaterih predmetov iz študijskega sporazuma (Learning Agreement) ne boste mogli opravljati ali pa si boste želeli izbrati dodatne predmete. Vsako tako spremembo predmetov uredite na obrazcu Študijski sporazum – Learning Agreement for Studies Erasmus+ – During the mobility.

Če za uveljavljanje obveznosti, opravljenih v tujini, potrebujete soglasje za priznavanje nadomestne učne enote, se o tem dogovorite z nosilko oz. nosilcem po elektronski pošti.

Po vrnitvi iz tujine študentka oz. študent v Mednarodno pisarno UM FF odda naslednje dokumente:

 • potrdilo o opravljenih obveznostih (Transcript of Records), če ga ni poslala že partnerska institucija iz tujine,
 • obrazec Confirmation 1 (Potrdilo o prihodu) ter
 • obrazec Confirmation 2 (Potrdilo o odhodu).

Na podlagi tega FF UM izda Odločbo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.

Študentki oz. študentu se z opravljenimi obveznostmi v tujini priznajo predmeti na študijskem programu FF UM po predhodnem soglasju nosilke oz. nosilca učne enote za priznavanje ali pa se opravljeni predmeti v tujini vpišejo v prilogo k diplomi.

Pod določenimi pogoji, ki so zapisani v Pravilniku o opravljanju študijskih obveznosti študentk in študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, lahko FF UM študentki oz. študentu prizna tudi celotni semester.

Poleg postopka na FF UM mora študentka oz. študent po vrnitvi iz tujine izpolniti tudi obveznosti, navedene v pogodbi za pridobitev Erasmus dotacije.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Program Erasmus+ omogoča opravljanje pripravništva v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo mlade diplomantke in diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Velika Britanija, Islandija, Liechtenstein, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšan učni uspeh,
 • boljša zaposljivost in boljše poklicne možnosti,
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo,
 • večja samostojnost in samozavest,
 • izboljšano znanje tujih jezikov,
 • okrepljena medkulturna zavest,
 • aktivnejša udeležba v družbi,
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU,
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

Povezave

Skip to content