Pogledi na družbeno spremembo

Avtor
Rudi Klanjšek

Kratka vsebina
Avtor problematizira sam pojem družbene sprememb, oprijema pa se tudi številnih vprašanj, ki so pestila filozofsko in družboslovno ter zahtevnejšo sociološko teorijo; razmišlja o pravilnostih, determiniranosti, linearnosti in zakonitostih vezanih na vprašanje družbene spremembe. V tej luči avtor ugotavlja, da je družbena sprememba stalnica človekovega življenja; da tempo in oblika sprememb v času in prostoru pomembno variirata; da je povsem brezupno poskušati fenomen družbene spremembe pojasniti v okviru enofaktorskih modelov; da vsaka družbena sprememba verjetno vsebuje ali ponovno vpeljuje element preteklosti; da je vsak fenomen lahko ob progresivnosti (v smislu določenih kvantifikatorjev) tudi regresiven. Ob tem avtor zagovarja tezo, da so v primeru, ko pride do legitimacije določenih kulturnih ciljev, poti za uresničenje teh ciljev relativno omejene; da v primeru, ko pride do procesov, ki vključujejo industrializacijo, urbanizacijo, ekonomsko rast, pride do sprememb, ki jih je do neke mere mogoče napovedati. Avtor ob tem opozarja, da slednjega ne gre razumeti v striktno determinističnem smislu. Vedno namreč obstoji možnost, da se vzpostavi drugačen sistem ciljev, resnic, ki v primeru, ko dobijo zadostno podporo, redefinirajo sicer vedno fluidno vsebino napredka in posledično potek, natančneje, smer družbenih sprememb. Avtor na tej osnovi sklepa o upravičenosti domneve, da je v prihodnosti, ob nadaljnjem ekonomskem razvoju oziroma ob krepitvi percepcije o ekonomski rasti kot poglavitnem družbenemu cilju, mogoče pričakovati nadaljevanje procesa (post)modernizacije – tako v smislu večje funkcijske diferenciacije in večje interdependence/interpenetracije družbenih tvorb, kot tudi v smislu nazorske pluralizacije, individualizacije in postmaterializma – ter posledično kulturno homogenizacijo v smislu »inkluzivnega razločevanja«, kjer so (bodo) posamezniki, vpeti v opisane tokove, enaki v sebi lastni svobodi in edinstveni v svoji različnosti.

Več o publikaciji

Skip to content