Programi profesionalnega usposabljanja

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju 2021/2022

Seznam programov, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta, najdete v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS). V rubriki »Izvajalec« izberite »Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta«. Programe na kratko predstavljamo v nadaljevanju.

Program je namenjen učiteljicam in učiteljem slovenskega jezika, ki dijake pripravljajo na splošno maturo.
Udeleženke in udeleženci bodo skozi strokovne prispevke obravnavali literarni deli, izbrani za maturo 2023.
V prispevkih bodo upoštevani cilji iz učnega načrta, obenem pa bo s pogledi skozi perspektivo različnih raziskovalnih področij omogočen kompleksnejši pogled na predpisana literarna dela, ki osvetljujemo “žensko na odru sveta”. Tematika bo predstavljena skozi filozofsko in sociološko perspektivo, problematiko spolov in njihovo umestitev v čas, prostor in didaktizacijo pri pouku v šoli.

10-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Program je namenjen učiteljicam in učiteljem angleščine v srednjih šolah in drugim, ki jih tematika utegne zanimati (učiteljice, učitelji filozofije v srednješolskem programu).
Udeleženke in udeleženci bodo s strokovnjaki z različnih področij obravnavali kontekste literarnih del, ki so predvidena za maturo iz angleške književnosti (Never Let Me Go, Lord of the Flies).
Književna dela ne nastajajo v vakuumu; nanje vplivajo različne okoliščine, ki jih lahko obravnavamo in poskušamo osmisliti z različnimi, tudi zunajliterarnimi pristopi.
Prav tako je pri tujejezičnih literarnih delih smiselno poznati tudi prevodni vidik.
V okviru predavanj z vključenimi interaktivnimi elementi (seminar in delavnica) bodo obravnavani nekateri izbrani konteksti in predstavljena možna branja obeh izbranih del.

8-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Program je namenjen učiteljicam in učiteljem nemščine v srednjih šolah, zlasti tistim, ki izvajajo poklicno maturo iz nemščine in pripravljajo kandidate na poklicno maturo iz nemščine.

Cilji programa so:

 • seznanitev s spremembami v PIK 2024
 • umeščanje slušnega razumevanja v okolje poklicne mature in na nivo B1 po SEJO
 • usposabljanje udeležencev za pripravo dijakov na preverjanje slušnega razumevanja
 • zagotavljanje večje objektivnosti in usklajenosti pri vrednotenju ustnega izpita.

8-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Program je namenjen učiteljicam in učiteljem slovenščine osnovnih in vseh vrst srednjih šol, svetovalnim delavkam in delavcem, šolskim pedagoginjam in pedagogom, diplomantkam in diplomantom slovenistike 1. in 2. stopnje, absolventkam in absolventom.

Cilji programa so, da udeleženci in udeleženke teoretično in praktično spoznajo, nadgradijo, preoblikujejo, povežejo in uzavestijo:

 • poučevanje in usvajanje slovenščine kot drugega in tujega jezika (SDTJ) na različnih jezikovnih ravneh;
 • koncepte domačega in tujega v šolski praksi;
 • koncepte domačega in tujega v jeziku;
 • vpliv družbenega konteksta na usvajanje drugega in tujega jezika;
 • pomen poznavanja lastne kulture in medkulturnih razlik pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika ter doseganju uspešne integracije priseljencev;
 • medkulturno vzgojo in izobraževanje: odgovornost za vključevanje otrok priseljencev
 • sociološki pogled na nacionalizem in njegova ozadja z razmislekom o drugačnih in tujih;
 • slovensko manjšinsko književnost;
 • koncepte domačega in tujega v književnosti;
 • koncepte domačega in tujega v mladinski književnosti.

24-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Program je namenjen vzgojiteljicam in vzgojiteljem, učiteljicam in učiteljem različnih (predvsem neslovenističnih) strok, ki po maturi oz. strokovnem izpitu niso več imeli stika s pravopisom.

Udeleženke in udeleženci bodo:

 • spoznali konkretne primere pravopisnih napak v javno dostopnih (tiskanih, spletnih …) besedilih (obvestila, oglasi, ponudbe, vabila, diplomska, magistrska in doktorska dela, ponudbe lektorjev …);
 • ponovili osnovna pravopisna pravila (velika začetnic, ločila, zapisovanje prevzetih besed …);
 • razmišljali o zapletenejših primerih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu;
 • spoznali relevantne jezikovne priročnike in se usposobili za njihovo uporabo;
 • utrdili že usvojeno pravopisno védenje, ga aktualizirali ob novih primerih in znanje nadgradili s konkretnim gradivom iz primerov v javni rabi;
 • pridobili nov pogled na pomen materinščine znotraj medpredmetnega ozaveščanja učečih in učečih se v globalnem (jezikovnem) svetu.

8-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Program je namenjen strokovnim delavcem (učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem) v osnovni šoli.
Udeleženke in udeleženci razumejo pomen spodbudnih odnosov za kakovostno delo na šoli; poznajo vlogo vrstniške skupine pri razvoju medvrstniškega nasilja (MVN) ter načine, kako MVN preprečevati in se odzivati nanj; poznajo ključne značilnosti uspešnega preventivnega programa za preprečevanje MVN; ozavestijo nekaj dobrih praks za vzpodbujanje kakovostnih odnosov v šoli ter preprečevanje MVN.

8-urni seminar bo potekal kombinirano: na daljavo v okolju MS Teams in fizično v učilnici.

Program je namenjen učiteljicam in učiteljem razrednega pouka ter razredničarkam in razrednikom v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole.

Temeljni cilj programa je razviti kompetence na področju vzgoje in izobraževanja za zdrav življenjski slog za spodbujanje dobrega duševnega počutja, socialnih spretnosti ter učne uspešnosti pri učencih. Udeleženke in udeleženci bodo spoznali učinkovite pristope in dobre prakse k spodbujanju zdravega življenjskega sloga in gibalne aktivnosti v razredu, načrtovali program promocije zdravja ter pridobili znanja za posredovanje vzgojno-izobraževalnih tehnik in strategij, ki vplivajo na boljše duševno počutje in socialne spretnosti učencev.

8-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Ciljna skupina so učitelji temeljnih in strokovnih naravoslovnih in družboslovnih predmetov (geografija, biologija, turizem, naravovarstvo, biotehnologije itd.)

Udeleženke in udeleženci programa se bodo seznanili z:

 • razvojem digitalne pismenosti in digitalnih veščin učiteljev in dijakov
 • razvojem veščin vizualnega komuniciranja in prostorske predstave s kartografijo
 • implementacijo sodobnih pristopov poučevanja za izvedbo pouka na učinkovit in privlačen način
 • uporabo brezplačnega GIS orodja in prosto dostopnih podatkov.

20-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams ob četrtkih popoldan v marcu 2023 (2., 9., 16., 23. in 20. 3. 2023).

Prijava
Skip to content