Programi profesionalnega usposabljanja

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju 2023/2024

Seznam programov, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta, najdete v e-Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS). V rubriki »Izvajalec« izberite »Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta«. Programe na kratko predstavljamo v nadaljevanju.

Program je namenjen strokovnim delavcem (učiteljicam in učiteljem, šolskim svetovalnim delavkam in delavcem) v osnovni šoli.

Udeleženke in udeleženci : razumejo pomen spodbudnih odnosov za kakovostno delo na šoli; poznajo vlogo vrstniške skupine pri razvoju medvrstniškega nasilja, razumejo dinamiko medvrstniškega nasilja ter načine, kako medvrstniško nasilje preprečevati in se odzivati nanj; poznajo posebnosti spletnega medvrstniškega nasilja ter razumejo vlogo šole pri preprečevanju in odzivanju nanj; poznajo ključne značilnosti uspešnega preventivnega programa za preprečevanje medvrstniškega nasilja; ozavestijo nekaj dobrih praks.

Zastavljeni cilji bodo doseženi  z interaktivnimi predavanji, diskusijami, delom v skupinah, študijami primerov, dejavnostmi za ozaveščanje prepričanj, igro vlog in izmenjavo dobrih praks.

Tekom navedenih dejavnosti bodo udeleženke_ci reflektirale_i in prenašale_i nova spoznanja v kontekst lastne pedagoške prakse. Tudi za udeleženke_ce bomo poskusili ustvariti varno in spodbudno učno okolje, ki omogoča vrstniško učenje ter izmenjavo dobrih praks.

Udeleženke_ci bodo imeli med obema srečanja obveznost v obliki domače naloge, katere namen bo prenos spoznanj v prakso, preizkušanje ter refleksija novih izkušenj. Svoje poskuse spreminjanja lastne prakse bodo predstavile_i na drugem srečanju.

8-urni seminar bo potekal kombinirano: na daljavo v okolju MS Teams in fizično v učilnici.

Program je v prvi vrsti namenjen profesorjem razrednega pouka in profesorjem predmetnih področij v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole ter šolskim svetovalnim delavcem v osnovni šoli.

V ospredju usposabljanja bo opolnomočenje učiteljev na področju socialno-čustvenih kompetenc in zagotavljanja dobrobiti otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Ciljna skupina so učitelji in šolski svetovalni delavci v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole, ko poteka intenziven proces otrokove socializacije in usvajanje navad zdravega življenjskega sloga. Kompetence učiteljev za prepoznavanje otrokovih težav z zdravjem, čustvenih stisk, šibkejših socialnih spretnosti in neustreznega življenjskega sloga ter poznavanje strategij za njihovo izboljšanje so ključni za zagotavljanje kakovostnega pedagoškega procesa in dobrega počutja vseh učencev v šoli.

8-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Vsebina programa se nanaša na filozofijo za otroke, program, ki izhaja iz prepričanja, da so otroci že po naravi filozofi, saj se pristno čudijo in sprašujejo o svetu okoli sebe, so radovedni, vedoželjni, ustvarjalni itn. Ker je otroštvo psihološko razvojno obdobje, ko je pravi čas za oblikovanje višjih kognitivnih procesov, razmišljanj, vrednot, je otroško radovednost potrebno opazovati, jo negovati ter načrtno in ciljno usmerjati. S tem omogočamo otrokom razvijanje socialnih in čustvenih veščin, ki mu lahko pomagajo tudi pri soočanju s problemi, hkrati pa vzgajamo avtonomnega in kritično razmišljujočega posameznika, ki rešuje probleme. Posameznik, ki ima svoj glas in se tega zaveda ter ga odgovorno rabi, lahko postane pomemben član dobro delujoče skupnosti.

Udeleženci bodo usvajali vsebino programa skozi predavanja, delavnice in vaje. Predstavljeni, utemeljeni in modelirani bodo procesi vzpostavljanja skupnosti raziskovanja, v kateri poteka sproščena, strukturirana in filozofska diskusija. Udeleženci bodo postavljeni v avtentične situacije varnega in spodbudnega okolja, ki bodo omogočale izkustveno učenje, analizo in premislek, kako doživeto povezati z želeno vsebino znotraj lastne skupine otrok/učencev.

8-urni seminar bo potekal v živo, v učilnici Filozofske fakultete UM.

Osnovni cilj programa je seznaniti udeležence s pomenom kritičnega in sodelovalnega mišljenja za dobro delovanje in dobrobit raznolikih skupnosti.

Cilji so: prikazati metode dela za razvijanje omenjenih vrst mišljenja pri različnih predmetih v osnovnih in srednjih šolah; izmenjava izkušenj med udeleženci in možnost preizkušanja slednjih v vlogi učitelja, ki ni tradicionalna, temveč sodelovalna; krepitev zavedanja strokovnih delavcev o vplivu na aktivno državljanstvo njihovih deležnikov (razred, okolje, država).

Udeleženci bodo usvajali vsebino programa skozi predavanja in delavnice. Predstavljeni in utemeljeni bodo modeli za razvijanje kritičnega in vzpostavljanje sodelovalnega mišljenja udeležencev oz. posredno učencev.

Udeleženci bodo postavljeni v avtentične situacije, ki bodo omogočale izkustveno učenje, analizo in premislek, kako doživeto povezati z želeno vsebino znotraj lastne skupine otrok/učencev in/ali medpredmetnega sodelovanja.

Vsebina programa se nanaša na pomen kritičnega mišljenja tako za življenje posameznikov kot za sobivanje in delovanje posameznikov v raznolikih sodelovalnih skupnostih aktivnih državljanov. Ker je v ospredju slednjih zelo pomembna tudi naravnanost za sodelovalno mišljenje in skupno dobro, je vsebina programa prav tako povezana z osveščanjem udeležencev za nujnost sodelovalnega mišljenja za dobrobit skupnosti.

8-urni seminar bo potekal v živo, v učilnici Filozofske fakultete UM.

Program je namenjen učiteljicam in učiteljem slovenskega jezika, ki dijake pripravljajo na splošno maturo.
Udeleženke_ci bodo skozi prispevke posameznih strokovnjakov obravnavali literarna dela izbrana za maturo 2024. V prispevkih bodo upoštevani cilji iz učnega načrta, obenem pa bo s pogledi skozi perspektivo različnih raziskovalnih področij omogočen kompleksnejši pogled na predpisana literarna dela.

Dramska dela, izbrana za tematski sklop za splošno maturo iz slovenščine, bodo predstavljena skozi literarnokomparativistično, filozofsko, sociološko, zgodovinsko perspektivo ter skozi perspektivo didaktike književnosti:
– Subjekt med dejanjem in dogodkom. Problem svobode kot ideološke konstrukcije (dr. Gregor Moder, FF, Oddelek za filozofijo UL)
– Kapitalistična družba med delavskim izkoriščanjem in človeškim blagostanjem: stanje, vzroki in rešitve (dr. Tibor Rutar, Oddelek za sociologijo FF UM)
– Od Drohojowskega do Vebra: Vstaja leta 1830/31 in drugi zgodovinski namigi v Velikem briljantnem valčku (dr. Aleš Maver, Oddelek za zgodovino FF UM)
– Junaki v prostoru med svobodo in nesvobodo – primerjalna analiza maturitetnih dram 2023 (Drago Meglič, Gimnazija Murska Sobota).

8-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Udeleženke in udeleženci, t. j. učiteljice in učitelji nemščine na programih, kjer se izvaja poklicna matura iz nemščine, se bodo na seminarju seznanili s spremembami, ki so predvidene v PIK 2024 ter z možnostmi, kako pripraviti dijakinje in dijake na uspešno pisanje besedil v nemščini. Del seminarja bo namenjen uvajanju preverjanja slušnega razumevanja, ki je predvideno s PIK 2024.

Tako na teoretični kot tudi praktični ravni bodo udeleženke in udeleženci spoznali razne možnosti postopnega vodenja dijakinj in dijakov k pisanju samostojnih krajših besedil v tujem jeziku – nemščini. Udeleženke in udeleženci se bodo preizkušali v vrednotenju tako krajšega kot tudi daljšega pisnega sestavka in spoznali postopke in smernice vrednotenja pisnih izdelkov na ravni B1. Podrobno bodo spoznali še izvedbeno plat preverjanja slušnega razumevanja.

Cilji programa:

– Udeleženke in udeleženci bodo seznanjeni s podatki izvedbe izpita iz nemščine na PM 2023 in administrativnim okvirom izvedbe PM 2024.
– Udeleženkam in udeležencem bodo predstavljene možnosti motivacije in priprave dijakinj in dijakov na pisanje krajšega in daljšega pisnega sestavka.
– Udeleženke in udeleženci bodo seznanjeni s pomembnimi vidiki vrednotenja pisnih izdelkov.
– Udeleženke in udeleženci bodo podrobneje spoznali vključitev slušnega razumevanja v sistem izpita iz tujega jezika – nemščine.

Seminar bo potekal v živo, v učilnici Filozofske fakultete UM.

Program je namenjen učiteljicam in učiteljem slovenščine osnovnih in vseh vrst srednjih šol, svetovalnim delavkam in delavcem, šolskim pedagoginjam in pedagogom, diplomantkam in diplomantom slovenistike 1. in 2. stopnje, absolventkam in absolventom.

Udeleženke_ci bodo še posebej nadgrajevale_i in izpopolnjevale_i kompetence medkulturnosti in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika, razvijanja sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, ozaveščanja jezikovne in kulturne različnosti, in sicer s pomočjo različnih primerov dobrih praks, ključnih za usvajanje (med)kulturnih in jezikovnih znanj s poudarkom na povezovanju in prepletanju obojega.

Cilji programa so, da udeleženci in udeleženke teoretično in praktično spoznajo, nadgradijo, preoblikujejo, povežejo in uzavestijo:

 • poučevanje in usvajanje slovenščine kot drugega in tujega jezika (SDTJ) na različnih jezikovnih ravneh;
 • koncepte domačega in tujega v šolski praksi;
 • koncepte domačega in tujega v jeziku;
 • vpliv družbenega konteksta na usvajanje drugega in tujega jezika;
 • pomen poznavanja lastne kulture in medkulturnih razlik pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika ter doseganju uspešne integracije priseljencev;
 • medkulturno vzgojo in izobraževanje: odgovornost za vključevanje otrok priseljencev
 • sociološki pogled na nacionalizem in njegova ozadja z razmislekom o drugačnih in tujih;
 • slovensko manjšinsko književnost;
 • koncepte domačega in tujega v književnosti;
 • koncepte domačega in tujega v mladinski književnosti.

24-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Učitelji in učiteljice slovenskega jezika in književnosti, učitelji in učiteljice razrednega pouka, šolski svetovalni delavci in delavke.

Udeleženci in udeleženke bodo:
– spoznali in ob praktičnih primerih razmišljali o ključnih znanjih prepoznavanja potencialov nadarjenih v osnovni šoli,
– spoznali učinkovite didaktične pristope in prilagoditve, tudi z uporabo kombiniranega učenja, digitalne tehnologije in drugih inovativnih pristopov poučevanja in učenja, da lahko vključeni v vzgojno-izobraževalni proces kar najbolje razvijejo svoje potenciale,
– spoznali nekatere učinkovite pedagoške metode in pristope za delo z nadarjenimi,
– razmišljali o možnostih individualizacije, diferenciacije in personalizacije, da bi prepoznavali potencial(e) nadarjenih,
– spoznali in razvijali primere dobre prakse za delo z nadarjenimi,
– pridobili nov(e) pogled(e) za delo z nadarjenimi, za poučevanje in učenje teh ter razvijanje njihovih potencialov (pogosto namreč diferenciramo navzdol, zanemarjamo pa diferenciacijo navzgor; razmislek o zahtevnejših nalogah oz. drugačnih oblikah dela, izzivih za nadarjene ?).

Ključni cilj je, da udeleženci in udeleženke razmišljajo o ključnih znanjih prepoznavanja potencialov nadarjenih v osnovni šoli, spoznajo nekatere učinkovite didaktične pristope za razvijanje potencialov nadarjenih, spoznajo nekatere učinkovite pedagoške metode in pristope za delo za nadarjenimi ter spoznajo in razvijajo primere dobre prakse za delo z nadarjenimi.

16-urni program bo potekal v prostorih Filozofske fakultete UM v Mariboru.

Ciljna skupina so osnovno- in srednješolske učiteljice in učitelji slovenščine.

Predstavljene bodo nove možnosti poučevanja in učenja slovenščine v kontekstu jezikovnotehnoloških dosežkov. Poudarek bo na praktičnem delu z inovativnim učnim e-okoljem Slovenščina na dlani, ki ga lahko učiteljice in učitelji slovenščine uporabljajo za obogatitev jezikovnega pouka (tudi v sklopu kombiniranega učenja in izobraževanja na daljavo).

Zastavljene cilje bomo dosegli s:
– predstavitvijo možnosti računalniško podprtega učenja jezika;
– predstavitvijo učnega e-okolja Slovenščina na dlani v kontekstu jezikovnih tehnologij in obstoječih e-okolij za slovenščino (izpostavljena bo zasnova, različni sklopi, delovanje, zbiranje in izbor avtentičnega gradiva, prednosti e-okolja, njegove omejitve in možnosti za nadaljnji razvoj);
– preizkušanjem delovanja e-okolja (na računalnikih, tablicah in pametnih telefonih) v okviru delavnic in neposrednim prenosom pridobljenega znanja v prakso (izobraževalni proces);
– prikazom možnosti rabe e-okolja za različne vsebinske sklope (pravopis, slovnica, frazemi in pregovori, besedila);
– prikazom možnosti rabe e-okolja v različnih fazah pouka, tudi v okviru izobraževanja na daljavo;
– ponazoritvijo s konkretnimi primeri, neposredno uporabnimi v praksi.

Predstavljene bodo pravopisne, slovnične, frazeološke in besedilne vaje oz. naloge različnih zahtevnostnih ravni. Posvetili se bomo tudi predstavitvi strokovnih novosti na področju besediloslovja in frazeologije (aktualne raziskave in njihovi izsledki; raba terminologije, npr. besedilna skupina, frazem – pregovor – rek, reklo – rečenica; razlikovanje med enotami, klasifikacija enot). Vsebine iz e-okolja bomo primerjali z vsebinami v obstoječih učnih načrtih.
Posluževali se bomo analize, diskusije, izmenjave izkušenj, mnenj in učnih praks. Pripravili bomo gradiva za udeleženke in udeležence programa, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem pedagoškem delu.

8-urni seminar bo potekal na daljavo v spletnem okolju MS Teams.

Program je namenjen vzgojiteljicam in vzgojiteljem, učiteljicam in učiteljem različnih (predvsem neslovenističnih) strok, ki po maturi oz. strokovnem izpitu niso več imeli stika s pravopisom.

Ključni cilj je, da udeleženci na novo usvojijo pravopisna znanja, ki so bila morda med njihovim strokovnim izobraževanjem za poklic učečega drugačna, oz. nadgradijo že usvojena pravopisna znanja, da uzavestijo ustrezno pravopisno rabo glede na okoliščine, še posebej pa, da uzavestijo pomen uradnega jezika države kot jezika izobraževanja in ne le učnega predmeta, ki nas obkroža na vsakem koraku.

Udeleženke in udeleženci bodo:

 • spoznali konkretne primere pravopisnih napak v javno dostopnih (tiskanih, spletnih …) besedilih (obvestila, oglasi, ponudbe, vabila, diplomska, magistrska in doktorska dela, ponudbe lektorjev …);
 • ponovili osnovna pravopisna pravila (velika začetnic, ločila, zapisovanje prevzetih besed …);
 • razmišljali o zapletenejših primerih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu;
 • spoznali relevantne jezikovne priročnike in se usposobili za njihovo uporabo;
 • utrdili že usvojeno pravopisno védenje, ga aktualizirali ob novih primerih in znanje nadgradili s konkretnim gradivom iz primerov v javni rabi;
 • pridobili nov pogled na pomen materinščine znotraj medpredmetnega ozaveščanja učečih in učečih se v globalnem (jezikovnem) svetu.

8-urni seminar bo potekal na daljavo v okolju MS Teams.

Prijava
Skip to content