Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev – preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom

Oddelek za psihologijo Raziskovalni projekti
Začetek projekta
1. 10. 2023
Konec projekta
1. 10. 2026
Financer
ARIS
Program
Raziskovalni projekt
Vrednost
150.037,62 EUR
Sredstva UM
19.833,9 EUR
Koordinator
Pedagoški inštitut
Partnerji

Pedagoška fakulteta UM

Vodja na FF
izr. prof. dr. Katja Košir
Člani na FF
doc. dr. Saša Zorjan, asist. Tanja Špes

Razumevanje mehanizmov pozitivnega razvoja učiteljev_ic je ključno pri nagovarjanju družbenih potreb po zaposlovanju in ohranjanju visoko motiviranih učiteljev_ic v sistemu vzgoje in izobraževanja. V projektu bomo na osnovi Teorije odnosnih sistemov (Overton, 2015) in Socio-ekološkega modela (Bronfenbrenner, 1979) razvili Model pozitivnega razvoja učiteljev_ic kot preplet notranjih dejavnikov (notranji viri: čustva, mišljenje in motivacija) in zunanjih dejavnikov (zunanji viri: na ravni sistema → politike in programi, sistem vrednot in prepričanj; na ravni šole → stil vodenja, šolska kultura, dejavniki na ravni razreda), ki vodi k bolj pozitivnim (zadovoljstvo pri delu) in manj negativnim izidom (izgorelost) in je mediiran s pozitivnimi odnosi učiteljev_ic z učenci_kami, sodelavci_kami in vodstvom šole. Model bomo hkrati preverili s spremljanjem učiteljev_ic ob začetku, na sredini in ob koncu šolskega leta (vzdolžni raziskovalni načrt) in na podskupinah učiteljic_ev v različnih fazah njihovega poklicnega razvoja (študenti_ke pedagoških programov, učitelji_ce začetniki_ce, učitelji_ce na sredi kariere in učitelji_ce ob koncu kariere). Kombinacija vzdolžnega in prečnega raziskovalnega načrta (večmetodni načrt) z naborom kvantitativnih in kvalitativnih mer nam bo omogočila preverjanje modela hkrati s pristopom “od zgoraj navzdol” (teoretična zasnova) in pristopom “od spodaj navzgor” (izkušnje učiteljev_ic). Poglobljene uvide bodo omogočile analize usmerjenih študij: 1) model notranjih virov: čustva v ospredju – motivacijski, kognitivni in čustveni viri s poudarkom na učiteljevih_činih čustvih v razredu, regulaciji čustev in empatiji; 2) model zunanjih virov: analiza sistemskih podpornih mehanizmov – viri na ravni razreda, šole, sistema in družbe s perspektive učitelja_ice; 3) prehod v učiteljsko kariero: učitelji_ce začetniki_ce – primerjave notranjih in zunanjih virov učiteljev_ic na različnih stopnjah kariere s poudarkom na učiteljicah_ih začetnikih_cah. Model pozitivnega razvoja učiteljic_ev bo preizkušen v praksi z novo razvito intervenco Pozitivni razvoj učiteljev_ic (metodologija randomiziranih kontrolnih študij). Intervenca bo namenjena podpori prehoda v učiteljsko kariero za učitelje_ice začetnike_ice in bo razvita v okviru projekta. Specifični cilji projekta so: a) preizkusiti veljavnost modela pozitivnega razvoja učiteljic_ev na podatkih slovenskih učiteljev_ic (napovedna moč notranjih in zunanjih virov za negativne in pozitivne izide učiteljev_ic z mediacijskim učinkom pozitivnih odnosov z učenci_kami, sodelavci_kami in vodstvom); b) preizkusiti veljavnost modela notranjih virov na podatkih slovenskih učiteljev_ic (napovedna moč učiteljevih_činih čustev v razredu za odnose z učenci_kami, sodelavci_kami in vodstvom preko preverjanja mediacijskega učinka regulacije čustev in empatije); c) preizkusiti veljavnost modela zunanjih virov: odnos med učiteljevimi_činimi zaznavami opore na sistemski in šolski ravni v povezavi z njihovimi izidi; d) primerjati notranje in zunanje vire učiteljev_ic na različnih stopnjah kariere s posebnim poudarkom na študentih_kah pedagoških programov in učiteljih_icah začetnikih_icah; e) razviti, izvesti in evalvirati učinkovitost intervence Pozitivnega razvoja učiteljic_ev; f) razviti smernice za nadaljnji razvoj politik in praks za podporo pozitivnemu razvoju učiteljev_ic v Sloveniji. Projekt naslavlja raziskovalno vrzel pri ugotavljanju mehanizmov, ki so povezani z izgorelostjo učiteljev_ic, njihovim zadovoljstvom pri delu in ohranjanjem zaposlitve. Dodana vrednost projekta je v (a) preučevanju medsebojnega vpliva notranjih in zunanjih virov ter vloge tega vpliva pri izidih učiteljev_ic; (b) preučevanju mehanizmov, ki lahko imajo mediacijski učinek na odnos med notranjimi in zunanjimi viri do teh izidov; (c) vzdolžnem spremljanju sprememb med šolskim letom in (d) opazovanju učinka intervence, katere cilj je podpora pozitivnemu razvoju učiteljev_ic začetnikov_ic.

Skip to content