Uporabna razvojna psihologija

Oddelek za psihologijo Raziskovalni programi
Šifra projekta
P5-0062
Začetek projekta
1. 1. 2020
Konec projekta
31. 12. 2025
Financer
ARRS
Program
Raziskovalni program
Koordinator
red. prof. dr. Maja Zupančič (UL FF)
Člani na FF
izr. prof. dr. Sara Tement

Program sledi zastavljenim teoretskim izhodiščem in raziskovalnim ciljem, ki izhajajo iz paradigme vseživljenjskega razvoja. Skladno s to razvojnopsihološko paradigmo smo se osredotočali na preučevanje razvoja od rojstva do vključno pozne starosti, na ključna področja in smeri razvoja, temeljne vrste dejavnikov razvoja ter na možnosti uporabe novih spoznanj v strokovni praksi. Raziskovali smo raznolike dejavnike razvoja v obdobjih dojenčka in malčka, otroštva, mladostništvo in prehoda v odraslost ter treh obdobjih odraslosti. Pri proučevanju ključnih bioloških (npr. nevrofiziološko delovanje in električna možganska aktivnost, objektivni pokazatelji zdravja), psiholoških (npr. osebnostne lastnosti, motivacija) in socialnih dejavnikov (npr. vloga staršev, učiteljev, partnerjev in sodelavcev, ustanov kot sta vrtec in šola, življenjskih dogodkov ter dejavnikov na ravni kulture) smo uporabili različne pristope (prečne, vzdolžne, navzkrižnega zamika) in metode pridobivanja podatkov (od sistematičnega opazovanja, rabe preizkusov, lestvic in vprašalnikov do eksperimentalnih) ter obdelave podatkov (npr. hierarhične regresijske analize, strukturno modeliranje). Za tekoče raziskovanje in rabo psiholoških pripomočkov tako za raziskovalne namene kot tudi za namene izboljšanja kakovosti psihodiagnostičnega dela v praksi smo nadaljevali z oblikovanjem in validacijo merskih pripomočkov in slovenskimi priredbami nekaterih pripomočkov. Poleg tega smo dalje razvijali pripomočke in tehnike za ocenjevanje univerzalnih vidikov razvoja (npr. eksperimentalni postopki, mersko invariantna vprašalnika v več deželah). Temeljna področja psihičnega razvoja smo raziskovali v sosledju razvojnih obdobij in v različnih socialno-razvojnih kontekstih, nove izsledke pa umeščali v splošni okvir razumevanja razvoja, tj. njegove večsmernosti, nelinearnosti, kontekstualnosti, prilagodljivosti in prepletenosti področij na časovnem kontinuumu.

Skip to content