Podnebna pismenost in okolju prijazno vedenje med mladimi v Sloveniji in Evropi: analiza ravni, dejavnikov, posledic in predlogi ukrepov

Oddelek za sociologijo Raziskovalni projekti
Šifra projekta
V5-2374
Začetek projekta
1. 10. 2023
Konec projekta
31. 3. 2025
Financer
ARIS in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Program
CRP
Vrednost
250.000,00 EUR
Sredstva UM
250.000,00 EUR
Koordinator
UM FF
Vodja na FF
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
Člani na FF
prof. dr. Marija Javornik, izr. prof. dr. Boris Vezjak, doc. dr. Melita Koletnik, izr. prof. dr. Simon Zupan, asist. Monika Lamot, doc. dr. Teodor Petrič, Žiga Petraš, mag. soc

Opis projekta:

Izhodišča: Podnebna pismenost (PP) predstavlja enega ključnih dejavnikov posameznikovega ravnanja v odnosu do okolja in podnebja. Podnebno pismena oseba je sposobna pridobivanja, razumevanja in uporabe informacij o podnebnih spremembah, ki posamezniku omogočajo sprejemanje ustreznih odločitev, vključno s svojim ravnanjem. PP je eden najpomembnejših dejavnikov okolju in podnebju prijaznega vedenja (OPV). Kljub pomembni vlogi PP pri OPV, so v Sloveniji in svetu njene ravni in vloga pri OPV mladih pretežno neraziskane, tuje raziskave pa dajejo sorazmerno nekonsistentne rezultate glede njenega učinka na okoljsko ravnanje.

Opredelitev problema: Obstoječe raziskave ne naslavljajo nekaterih ključnih vprašanj, in sicer glede 1) primerjave učinkov PP in drugih dejavnikov OPV; 2) PP kot mediatorja razlik v OPV med različnimi družbenimi skupinami mladih; 3) pogojnim učinkom PP na OPV, ki se potencialno razlikuje med skupinami mladih; 4) odsotnosti kompleksnih vzročnih modelov poti odnosa med PP in OPV; 5) odsotnost raziskav, ki bi validirale inštrument PP v treh ciljnih populacijah mladih ter preučile njegovo zanesljivost, veljavnost in napovedno moč pri razlagi OPV; 6) odsotnost kvalitativnih raziskav PP in OPV na vzorcu mladih, učiteljev in staršev mladostnikov; 7) odsotnost raziskav o odnosu med vsebinami kurikulov in učnimi načrti ter PP in OPV mladih.

Cilji raziskave: Glavni cilj raziskave je preučiti stopnje PP in OPV mladih v smeri blaženja podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje. V okviru specifičnih ciljev bomo 1) izvedli pregled literature in obstoječih podatkov; 2) opredelili kazalnike PP in OPV za posamezne stopnje izobraževanja; 3) zbrali primarne empirične podatke preko izvedbe anket ter analize kurikulov in učnih načrtov izbranih predmetov v OŠ, SŠ in terciarnem izobraževanju; 4) interpretirali zbrane podatke; in 5) identificirali bomo probleme ter priložnosti področja in podali priporočila ukrepov za krepitev PP in OPV mladih v Sloveniji in po svetu.

Metode dela: Projekt bo zajemal multidisciplinarno analizo ob uporabi mešanih metod (analiza anketnih podatkov; model poti dejavnikov, mediatorjev in moderatorjev; analiza vsebin učnih načrtov in učnih gradiv), s čemer projekt ponuja inovativna orodja za proučevanje ravni PP med mladimi in učinka PP na OPV.

Relevantnost in vpliv: Predlagana študija bo zapolnila nekatere ključne vrzeli razumevanja PP kot dejavnika OPV in preučila stopnje PP med mladimi. Uporabili bomo kombinacijo mešanih raziskovalnih metod. Pretekle raziskave bomo dopolnili z analizo treh ciljnih skupin mladih v Sloveniji. Poleg tega bomo preučili dejavnike, mediatorje in moderatorje v okviru različnih dimenzij PP in s tem zapolnili raziskovalno vrzel v Sloveniji in svetu. Rezultati projekta bodo tako predstavljali temelj za oblikovanje strategij in ukrepov za povečanje OPV po svetu, tudi preko povečanja PP. Projekt tako predstavlja pomemben znanstven in aplikativni doprinos v slovenskem in svetovnem merilu.

Organiziranost in izvedljivost projekta: V projekt je vključena interdisciplinarna skupina uveljavljenih in mednarodno prepoznanih raziskovalcev iz različnih znanstvenih disciplin: sociologije, pedagogike, didaktike, jezikoslovja, filozofije, ekonomije ter statistike. Projekt je razdeljen v šest medsebojno povezanih delovnih svežnjev, ki vključujejo konkretne cilje in jasno zastavljene metodološke postopke.

Skip to content