Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo – INOVUP

Oddelek za psihologijo Oddelek za pedagogiko Drugi projekti iz Evropskih strukturnih skladov
Šifra projekta
OP20.03838
Začetek projekta
1. 10. 2018
Konec projekta
30. 9. 2022
Financer
MIZŠ in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Program
Operativni program v obdobju 2014 -2020
Vrednost
3.288.106,00 EUR
Sredstva UM
216.939,64 EUR
Koordinator
UL
Partnerji

UL, UM – FF (Oddelek za psihologijo)/PEF/FNM/FERI, UP, FIŠ

Vodja na FF
red. prof. dr. Karin Bakračevič
Člani na FF
izr. prof. dr. Katja Košir, izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič, red. prof. dr. Mateja Pšunder
Spletna stran http://www.inovup.si/

Namen projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Z izvajanjem pedagoških usposabljanj in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv bo zagotovljen prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Slednje bo prispevalo k pridobitvi in izboljšanju tistih znanj, kompetenc in spretnosti študentov, bodočih diplomantov, ki so pomembne za uspešno vključevanje mladih v družbo in na trg dela.
Projektne aktivnosti so a) usposabljanja visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik ter učnih pristopov, ki jih izvajajo zaposleni učitelji pri članih konzorcija ali zunanji domači in tuji strokovnjaki; b) usposabljanja multiplikatorjev v tujini; c) podporne aktivnosti, kamor spadajo priprava analize stanja na nacionalni ravni s predlogi za pripravo strateškega dokumenta o poučevanju na področju visokega šolstva, oblikovanje gradiv o visokošolski didaktiki, vzpostavitev interaktivne spletne strani in ozaveščanje o pomeni didaktike v visokem šolstvu.

Skip to content