Politična participacija v času polarizacije: Avstrija, Poljska in Slovenija v primerjalni perspektivi

Oddelek za sociologijo Raziskovalni projekti
Šifra projekta
N5-0293
Začetek projekta
1. 7. 2023
Konec projekta
30. 6. 2026
Financer
ARIS
Program
Weave
Vrednost
894.040 EUR
Sredstva UM
286.798 EUR (sredstva FF UM, Oddelek za sociologijo)
Koordinator
UM FF
Partnerji

UNIVERSITY OF GRAZ, INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN VIENNA (Avstrija), INSTITUTE OF POLITICAL STUDIES OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES (Poljska)

Vodja na FF
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
Člani na FF
asist. Monika Lamot, red. prof. dr. Marija Javornik, izr. prof. dr. Boris Vezjak, doc. dr. rer. nat., Republika Avstrija, Katja Kerman; doc. dr. Teodor Petrič, Maruša Lubej, mag. soc

Opis projekta

Širši raziskovalni kontekst

Projekt se osredotoča na dve tematiki, ki se pojavljata v aktualnih znanstvenih in javnih razpravah o izzivih demokracije: politično polarizacijo in politično participacijo. Obstoječe raziskave ugotavljajo naraščajoče stopnje polarizacije javnosti, medtem ko je trende politične participacije od preloma zadnjega tisočletja zaznamuje skoraj univerzalni upad institucionalnih oblik politične participacije, vendar porast novih, neinstitucionalnih oblik participacije. Načrtovani projekt obravnava oba omenjena pojava in raziskuje njuno povezanost.

Raziskovalna vprašanja

Naš projekt bodo vodila štiri temeljna raziskovalna vprašanja, ki obravnavajo (1) polarizacijo kot napovedovalec politične participacije; (2) razlike v učinkih različnih vidikov polarizacije (ideološke, afektivne in strankarske) na različne oblike participacije (institucionalne in neinstitucionalne); (3) razlike med nacionalnimi konteksti, za katere so značilne različne ravni demokratične konsolidacije in participativnih tradicij; in (4) razlike med družbenimi skupinami v učinku polarizacije na participacijo, zlasti glede na posameznikove vrednotne usmeritve ter razlike glede na dimenzije politične neenakosti.

Metode

Projekt bo vključeval kvantitativne metode, saj bo temeljil na dveh vrstah anketnih raziskav, s katerimi bomo zbirali nove podatke v treh državah projektnih partnericah (Avstrija, Poljska in Slovenija): (1) dvovalovna panelna anketa splošne populacije in (2) vprašalniki med udeleženci javnih demonstracij. Poleg tega bomo izvedli obsežno analizo obstoječih anketnih podatkov, vključno s starostno-obdobno-kohortnimi analizami presečnih serijskih podatkov.

Inovativnost

Projekt se loteva novega raziskovalnega vprašanja, ki še ni sistematično preučeno. Raziskovalno vprašanje je obravnavano s primerjalnega vidika: primerjalna analiza držav, skozi čas, po družbenih skupinah ter med različnimi oblikami polarizacije in participacije. Projekt bo zagotovil tudi izvirne, visokokakovostne podatke za izboljšanje infrastrukture družboslovnega raziskovanja.

Faza projekta

Trenutno poteka faza analize literature o politični polarizaciji in politični participaciji (dimenzijah, merskih instrumentih idr.) ter njunem odnosu.

Objave

Kołczyńska, Marta; Kirbiš, Andrej; Dolezal, Martin (2023). Does political polarization increase citizens’ political participation? European Social Survey Webinar, May 2023.

Skip to content