PROMETEJ – Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov /Transfer and imPlementation of good pRactices for improving wOrk-life balance, through training and education of eMployeEs and managers, with The aim of establisHing an organizational structurE and cUlture of companies, baSed on gender equality

Oddelek za sociologijo Norveški finančni mehanizem
Šifra projekta
ATP 191 / Project Number ATP 191
Začetek projekta
1. 7. 2022
Konec projekta
30. 4. 2024
Financer
Norveški finančni mehanizem 2014-2021 in slovenska udeležba MKRR / Norway with funds from the Norway Grants 2014-2021, which represent the contribution of Norway towards a greener, more competitive and inclusive Europe, and the corresponding Slovenian participation within the framework of the program Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship.
Program
Norveški finančni mehanizem 2014-2021 Izobraževanje - krepitev človeških virov / Norway Grants 2014 – 2021
Vrednost
497.867,05 EUR / Project value: up to EUR 497,867.05
Sredstva UM
52.477,05 EUR / UM share is EUR 52,477.05
Koordinator
Ameriška gospodarska zbornica (Slovenija) / American Chamber of Commerce – AmCham Slovenia
Partnerji

IPES - Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (Slovenija); Lidl Slovenija d.o.o. k.d (Slovenija); Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o (Slovenija); Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka (Slovenija); Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Slovenija); A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. (Slovenija); Norges Automobil-Forbund The Norwegian Automobile Foundation (Norveška); AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d.d. (Slovenija); Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija)

Vodja na FF
doc. dr. Suzana Košir
Člani na FF
doc. dr. Danijela Lahe; asist. Monika Lamot; izr. prof. dr. Miran Lavrič, izr. prof. dr. Andrej Naterer

Glavni cilj projekta PROMETEJ je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Na takšen način je posreden cilj projekta tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture. Ker glavni cilj predpostavlja večdimenzionalen pristop k izvajanju projekta, k izbranemu neposrednemu učinku in rezultatu programa prispeva na več različnih načinov: 1) razvoj kombiniranega celostnega izobraževalnega pristopa (delavnice, predavanja, svetovanja), ki bo delodajalce in zaposlene opolnomočil z naborom ukrepov in orodji za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;

2) razumevanje in obravnava dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

3) krepitev kompetenc delodajalcev in zaposlenih, osnovana na individualni obravnavi slednjih z namenom približanja razvitega izobraževalnega programa raznolikim profilom ter za krepitev organizacijske kulture, temelječe na enakosti spolov in raznolikosti;

4) razvoj in vzpostavitev večstopenjske mentorske sheme, ki bo ciljno skupino opremila z znanji in metodami za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

5) razvito digitalno orodje za prenos znanja o izboljšanju poklicnega in zasebnega življenja onkraj konzorcijskega partnerstva

Glavni rezultati projekta PROMETEJ so naslednji:

  • Izboljšanje znanja in razumevanja zaposlenih o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja,
  • Izboljšano zavedanje nacionalnih deležnikov ter odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in o stanju enakosti spolov znotraj organizacijskih struktur podjetij,
  • Opolnomočenje zaposlenih in vodij podjetij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja,
  • Okrepljeno zavedanje o vplivih epidemije COVID-19 in različnih osebnih okoliščinah zaposlene osebe na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja osebe,Znanstvena korelacija med izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu,
  • Povečana ozaveščenost o pomenu enakosti spolov v podjetjih med širšo javnostjo.

 

Vsi rezultati projekta prispevajo k razvijanju organizacijske kulture podjetij, ki podpirajo enakost spolov na vsaj tri načine, in sicer z razvojem in prispevkom k znanju, z usposabljanjem in z opolnomočenjem. Skozi rezultate projekta se bo kazalnike izbranega neposrednega učinka preseglo, saj bodo aktivnosti rezultirale v:

– 4 novo-razvita orodja in smernice, sprejeta v organizacijah (nabor ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pri delu na domu, dvotirna mentorska shema, izobraževalni program, smernice za politične odločevalce)

»Ta projekt je financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« 

“This project is funded by the Norwegian Financial Mechanism. The Faculty of Arts, University of Maribor is solely responsible for the content of this
website and in no case is it considered to reflect the views of the Program Holder Education – Strengthening of Human Resources.”

»Working together for a green, competitive and inclusive Europe«

Skip to content