Video navodila za povečanje usposobljenosti in učinkovitejši prenos znanja o varovanju okolja na kmetijah (e-Trajnostna kmetija)

Center za ekoremediacije (ERM) Oddelek za geografijo Drugi projekti iz Evropskih strukturnih skladov
Šifra projekta
33133.2008/2019/14
Začetek projekta
1. 12. 2020
Konec projekta
30. 11. 2022
Financer
MKGP in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020
Vrednost
43.331,48 EUR (sofinancirano: 43.330,86 EUR)
Sredstva UM
9008,4 EUR
Koordinator
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Partnerji

Javšnik Marko (kmetijsko gospodarstvo), Gjerkeš Leon (kmetija), Pleteršek Mišel (kmetija), Lamberger Khatib Maja (kmetija) Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, ERM center.

Vodja na FF
red. prof. ddr. Ana Vovk
Člani na FF
asist. Danijel Davidović

Vzpostavitev pogojev za boljše upoštevanje zakonodajnih predpisov naravo varstva in varovanja okolja na kmetijah. Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
1. Oceniti trenutno stanje upoštevanja zakonodajnih predpisov na kmetijah,
2. Razviti izobraževalne strategije za trajnostno upravljanje v kmetijstvu, ki temeljijo na sodobnem posredovanju inovativnih in preizkušenih znanj ter praks, kot pomoč kmetovalcu pri izbiri prave in dobre prakse pri kmetovanju,
3. Izvesti demonstracijske delavnice na pilotnih kmetijah, za vzpostavitev dobrih praks in prenos znanj glede na predhodno ocenjeno stanje na kmetiji,
4. Izdelati sodobno oblikovane izobraževalne video animirane vsebine na področju: a) varovanje površinskih in podzemnih voda; b) zaščita rodovitnosti tal; c) ohranjanje biodiverzitete; d) zaščita rastlin,
5. Komunicirati, ozavestiti druga kmetijska gospodarstva, svetovalne-izobraževalne institucije, strokovno javnost in diseminirati rezultate projekta na lokalni in nacionalni ravni, ter preko EU partnerskih omrežij.

Povečan delež izobražene in ozaveščene strokovne ter splošne javnosti za trajnostno upravljanje s kmetijskimi viri za blaženje ter prilagajanje na podnebne spremembe, glede na skupno evropsko kmetijsko politiko.

e-TRAJNOSTNA KMETIJA (Video navodila za povečanje usposobljenosti o varovanju okolja na kmetijah)

Skip to content