YO-VID22: Blagostanje in podporne strukture mladih v času pred, med in po pandemiji COVID-19

Oddelek za sociologijo Raziskovalni projekti
Šifra projekta
J7-4597
Začetek projekta
1. 10. 2022
Konec projekta
30. 9. 2025
Financer
ARIS
Program
Raziskovalni projekt
Vrednost
150.028,92 eur
Koordinator
UM FF
Partnerji

Institute for Social Research in Zagreb

Vodja na FF
izr. prof. dr. Andrej Naterer
Člani na FF
red. prof. dr. Miran Lavrič, izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, doc. dr. Suzana Košir, doc. dr. Danijela Lahe, izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk, asist. Rutar Minea

POVEZAVE NA SICRIS:

izr. prof. dr. Andrej Naterer, red. prof. dr. Miran Lavrič, izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, doc. dr. Suzana Košir, doc. dr. Danijela Lahe, izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk, asist. Rutar Minea

OPIS PROJEKTA

Vpliv pandemije covida-19 in njegovih številnih potencialnih stresnih dejavnikov, tveganj ter izzivov za psihosocialni razvoj in dobro počutje mladih, je v zadnjem času predmet velikega zanimanja in razprav med znanstveniki, oblikovalci politik ter širšo javnostjo. Kljub temu je malo študij, ki preučujejo možne učinke ne-normativnih razvojnih izkušenj mladih, ki so jih doživeli zaradi pandemije, z neposredno primerjavo stanja pred, med in po pandemiji[1]. Ob tem je večina študij, ki se je dotikala podobne tematike, opravljena zgolj med adolescenti (Hafstad et al, 2021., Andreas & Brunborg, 2021 ). Raziskava Yo-vid22 se osredotoča predvsem na blagostanje mladih v Sloveniji in na Hrvaškem in gradi na edinstveni priložnosti ponovne uporabe instrumentov za merjenje različnih vidikov blagostanja mladih in razvojno pomembnega družbenega okolja v obdobju pred pandemijo (leta 2018), to pa bo omogočalo bolj zanesljivo oceno obsega vplivov pandemije na mlade. Študija bo temeljila na pristopu mešanih metod in bo združevala kvantitativne (anketa in analiza sekundarnih podatkov) ter kvalitativne (poglobljeni intervjuji, fokusne skupine in analiza vsebine) metode. Takšen pristop bo omogočil vpogled v delovanje različnih razvojno pomembnih struktur socialne podpore (družina, vrstniki, izobraževalne ustanove, socialne službe, mladinska društva in organizacije civilne družbe), ter kakšno vlogo so te strukture imele pri blaginji mladih pred, med in po pandemiji. To bo ustvarilo trdno osnovo za razumevanje mehanizmov ugotovljenih sprememb v počutju mladih. Takšno razumevanje ni ključno le iz znanstvenega vidika, temveč zagotavlja tudi trdno podlago za opredelitev potencialno najučinkovitejših ukrepov politike na nacionalni in širši evropski ravni. Ob tem meddržavna primerjava med Hrvaško in Slovenijo, ki bi lahko pripeljala do podobnih zaključkov, lahko še dodatno podpre univerzalnost mehanizmov učinkov pandemije, razlike v ugotovitvah pa lahko podajajo posebnosti posamezne države, ki jih je treba upoštevati pri ustvarjanju podpornega okolja in intervencij za izboljšanje blaginje mladih v kateri koli državi.

[1] Glavna raziskava je načrtovana jeseni 2023, ko bodo popolna zaprtja in podobni omejevalni javni ukrepi zelo malo verjetni (glej Murray, 2022). Zato predvidevamo, da vidiki pandemije, ki so najbolj prizadeli mlade, v času uporabe vprašalnika ne bodo več prisotni.

April, 2024

Ekipa Yo-vid22 z veseljem sporoča, da so bile uspešno izvedene vse predvidene fokusne skupine. Vključeni so bili predstavniki osnovnošolske populacije, srednješolci, študenti, mladi, ki so zaposleni oziroma brezposelni in mladi NEET. V kratkem bodo podatki analizirani, sledila pa bo faza poglobljenih intervjujev s strokovnjaki s področja dela z mladimi in analiza medijskih objav, ki se osredotočajo na Covid19, pandemijo in mlade.

 

November, 2023

Ekipa Yo-vid22 z veseljem sporoča, da je bil uspešno izveden kvantitativni del projekta. Po naročilu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je Valicon izvedel kvantitativno raziskavo med 1287 slovenskimi mladimi v starostni skupini od 16 do 29. Sočasno je bila izvedena raziskava tudi na Hrvaškem, oblikovana skupna podatkovna baza pa predstavlja enega od temeljnih ciljev projekta in je osnova tako za kvalitativni del raziskave, kot tudi za oblikovanje končnih sklepov in priporočil za politične odločevalce.

 

PROJEKTNA EKIPA SLOVENIJA

 

Izr. prof. dr. Andrej Naterer

andrej.naterer@um.si

Vodja projekta, FF UM

 

Red. prof. dr. Miran Lavrič

miran.lavric@um.si

Član projektne ekipe, FF UM

 

Izr. prof. dr. Rudi Klanjšak

rudi.klanjsek@um.si

Član projektne ekipe, FF UM

 

Doc. dr. Suzana Košir

suzana.kosir1@um.si

Članica projektne ekipe, FF UM

 

Doc. dr. Danijela Lahe

danijela.lahe@um.si

Članica projektne ekipe, FF UM

 

Izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk

vesna.godina@um.si

Članica projektne ekipe, FF UM

 

Asist. Rutar Minea

minea.rutar@um.si

Članica projektne ekipe, FF UM

 

PROJEKTNA EKIPA HRVAŠKA

 

Dr. sc. Dunja Potočnik

dunja@idi.hr

Vodja projekta, IDIZ

 

Dr. sc. Anja Gvozdanović

anja@idi.hr

Članica projektne ekipe, IDIZ

 

Doc. dr. sc. Iva Odak

iva@idi.hr

Članica projektne ekipe, IDIZ

 

Doc. dr. sc. Sandra Antulić Majcen

sandra@idi.hr

Članica projektne ekipe, IDIZ

 

Dr. sc. Darja Maslić Seršić

Članica projektne ekipe, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Zagrebu

 

Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić

Članica projektne ekipe, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Zagrebu

 

 

Delovni sklop 1: Upravljanje projekta in etično spremljanje

Trajanje: M1-M36

Opis: Ta delovni paket zajema splošni upravni, finančni in izvedbeni nadzor ter upravljanje projekta. Dejavnosti upravljanja bodo vključevale:

  • izvajanje načel in načrtov projektnega vodenja.
  • zagotavljanje učinkovite uporabe virov za izvajanje projekta.
  • Zagotavljanje skladnosti projektnih aktivnosti s smernicami ARRS in HRZZ za dodeljevanje nepovratnih sredstev.
  • skladnost z etičnimi standardi v družboslovnih raziskavah.
  • Povezovanje z notranjimi in zunanjimi podpornimi skupinami.

Status: V izvajanju

 

Delovni paket 2: Trenutno stanje, sistemske in uporabniške zahteve

Trajanje: M1-M12

Opis: Ta delovni paket je neposredno povezan s prvim ciljem projekta, in sicer (G1) ustvariti trdno podlago znanja o vplivu pandemije covid-19 na mlade, s posebnim poudarkom na Sloveniji in Hrvaški. To zagotavlja trdno podlago za (G2) razvoj metodologije, potrebne za pristop k našemu raziskovalnemu vprašanju. Dejavnosti bodo osredotočene na:

  • preučitev obstoječe literature, politik in praks v zvezi s pandemijo covid-19 in mladimi.
  • sekundarno analizo podatkov (YSEE2018 in drugi ustrezni podatki) za vzpostavitev trdne podlage za našo raziskavo.
  • pripravo podrobnega načrta raziskave, vključno z opredelitvijo vzorcev, instrumentov (vprašalnik), postopkov zbiranja podatkov in analitičnih postopkov.

Status: Izvedeno

 

Delovni sklop 3: Oblikovanje raziskave ter zbiranje in analiza kvantitativnih podatkov

Trajanje: M11-M17

Opis: Ta delovni paket zajema kvantitativni del projekta.

Status: Izvedeno je bilo zbiranje kvalitativnih podatkov in zaključena je generalna analiza (dodatne, poglobljene analize so še v teku)

 

Delovni sklop 4: Oblikovanje raziskave ter zbiranje in analiza kvalitativnih podatkov

Trajanje: M18-M26

Opis: Ta delovni paket zajema kvalitativni del projekta

Status: Izvedenih je bilo 5 fokusnih skupin s predstavniki učencev osnovnih šol, dijakov srednjih šol, študentov, mladih NEET in mladih zaposlenih in brezposelnih. Tej fazi bo sledila faza intervjujev z relevantnimi strokovnjaki na področju mladine, ter analiza vsebine objav medijev.

 

Delovni sklop 5: Diseminacija, komunikacija in priprava za pisanje priporočil

Trajanje: M1-M36

Opis: Diseminacija projektnih in rezultatov projekta

Status: V izvajanju

Skip to content