PreseNEETi se – Opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev / Empowerment and integration of NEETs into the labour market and development of a comprehensive program of support services for NEETs, including the solutions on systemic level

Oddelek za sociologijo Oddelek za germanistiko Norveški finančni mehanizem
Šifra projekta
ATP 190 / Project Number ATP 190
Začetek projekta
1. 7. 2022
Konec projekta
30. 4. 2024
Financer
Norveški finančni mehanizem 2014-2021 in slovenska udeležba MKRR/ Norway with funds from the Norway Grants 2014-2021, which represent the contribution of Norway towards a greener, more competitive and inclusive Europe, and the corresponding Slovenian participation within the framework of the program Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship.
Program
Norveški finančni mehanizem 2014-2021 Izobraževanje - krepitev človeških virov / Norway Grants 2014 – 2021
Vrednost
Največ do 498.792,00 EUR / Project value: up to EUR 498,792.00
Sredstva UM
110.380,00 EUR / UM share is EUR 52,477.05
Koordinator
Ljudska Univerza Celje
Partnerji

Zavod RS za zaposlovanje (Slovenija); Mladinski svet Slovenije (Slovenija); Veiledernettverket NOSCO (Norveška); Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija)

Vodja na FF
izr. prof. dr. Andrej Naterer
Člani na FF
asist Tina Cupar; red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir; doc. dr. Suzana Košir; izr. prof. dr. Rudi Klanjšek; doc. dr. Danijela Lahe; asist. Monika Lamot; izr. prof. dr. Miran Lavrič

Glavni cilj projekta je opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET, s katero projekt prispeva tako k vzpostavljanju podporne storitve za osebe NEET kot k izboljšanemu izobraževanju in družbenemu okolju, ki je namenjeno podpori prikrajšanih skupin.

Opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET pripomore k vzpostavljanju podporne storitve za osebe NEET (neposredni učinek) na naslednje načine: 1) razvoj celostnega programa za opolnomočenje oseb NEET, ki temelji na izbranih izobraževalnih modulih,
psihosocialni podporI in motivacijskih modulih, namenjenih osebam NEET; 2) vzpostavitev dvotirne mentorske sheme, v katero sta vključena tako mentor iz mladinskega sektorja kot svetovalec iz ZRSZ; 3) krepitev pomena kariernega svetovanja (individualni izvedbeni načrt izobraževanja in iskanja zaposlitve, priprava življenjepisa, priprava poslovnega načrta), v katerega so vključeni tako partnerji na mezzo kot makro ravni; 4) integracija oseb NEET na trg delovne sile prek razvoja modela opolnomočenja in socialne aktivacije, ki temelji na štirih stebrih (usposabljanje – program; vključevanje – svetovanje; spodbujanje zaposlovanja/razvoj
poslovne ideje – mentorstvo; registracija na Zavodu za zaposlovanje, vključevanje v prostovoljstvo – sistemski vidik).

Opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET pripomore k izboljšanemu izobraževanju in družbenemu okolju, ki je namenjeno podpori prikrajšanih skupin (rezulultat) na naslednje načine:

1) priprava metodologije za identifikacijo osnovnih karakteristik in potreb populacije NEET skupaj z raziskovalci z UM, s čimer bo ZRSZ dobil orodje za zgodnjo intervencijo;

2) krepitev kompetenc strokovnih delavcev na ZRSZ, ki se na sistemski ravni ukvarjajo s problematiko oseb NEET;

3) vzpostavitev sistema zagovorništva s pomočjo priporočil za politične odločevalce, v snovanje katerih bodo vključeni deležniki na mikro, mezzo in makro ravni;

4) razvoj ozaveščevalne kampanje na temeljih ”vrstniškega dosega” oseb NEET.

 

Glavni rezultate projekta glede na neposredni učinek in rezultat programa lahko razdelimo na mikro, mezzo in makro raven.

Na mikro ravni (raven oseb NEET), so rezultati naslednji:

Rezultat 1: Krepitev formalnih in neformalnih kompetenc oseb NEET za vključevanje na trg delovne sile;

Rezultat 2: Zmanjšanje stopnje neregistriranih oseb NEET in njihovo vključevanje v obstoječe mreže prek ZRSZ;

Rezultat 3: Povečanje deleža opolnomočenih in socialno aktivnih oseb NEET; Na mezzo ravni (raven organizacij/institucij) so pričakovani rezultati naslednji:

Rezultat 4: Krepitev veščin in institucionalnega znanja na ravni posameznih strokovnih delavcev na področju upravljanja z osebami NEET;

Rezultat 5: Opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET (v obliki prostovoljstva, zaposlitve ali iskanja zaposlitve);

Rezultat 6: Vzpostavljanje mehanizmov za zagotavljanje zgodnje intervencije;

Rezultat 7: Razvoj ozaveščevalne kampanje, ki temelji na ”vrstniškem dosegu” oseb in evalvacija najustreznejše kampanje; Na makro ravni (sistemska raven – država), so pričakovani rezultati naslednji:

Rezultat 8: Razvoj metodologije za identifikacijo osnovnih karakteristik in potreb populacije NEET, s čimer bosta ZRSZ in SURS lahko pripravljala natančne popise in uradnikom omogočila oblikovanje javnih politik na področju oseb NEET;

Rezultat 9: Krepitev znanja državnih uradnikov na področju oseb NEET, saj bo projekt razvil celostni model za socialno aktivacijo oseb NEET. Vsi rezultati projekta so zastavljeni tako, da omogočajo tako kvalitativno kot kvantitativno merljivost. Identificirani izzivi bodo neposredno naslovljeni z aktivnostmi tekom projekta. Z uporabo testov pred aktivnostmi se bo merila osnovna vrednost kazalnikov glede njihove usposobljenosti za socialno aktivacijo, na osnovi katerega bo oblikovan sistem usposabljanj z mentorstvom. Cilj vključevanja vseh treh ravni je krepitev institucionalnih zmogljivosti družbenega okolja za vključevanje oseb NEET.

Norway_grants@4x-913x1024

»Ta projekt je financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

“This project is funded by the Norwegian Financial Mechanism. The Faculty of Arts, University of Maribor is solely responsible for the content of this
website and in no case is it considered to reflect the views of the Program Holder Education – Strengthening of Human Resources.”

»Working together for a green, competitive and inclusive Europe«

Skip to content