Primerjalna analiza zdravstvene pismenosti in drugih dejavnikov zaupanja v cepljenje v Sloveniji in Evropi: analiza stanja in predlogi rešitev

Oddelek za sociologijo Oddelek za prevodoslovje Raziskovalni projekti
Šifra projekta
V5-2242
Začetek projekta
1. 10. 2022
Konec projekta
30. 9. 2024
Financer
ARRS IN MZ
Program
CRP
Vrednost
40.000,00 EUR
Koordinator
UM FF
Vodja na FF
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
Člani na FF
asist. Monika Lamot, red. prof. dr. Marija Javornik, izr. prof. dr. Boris Vezjak, lekt. dr. Melita Koletnik

Povezave na SICRIS:

Andrej Kirbiš,  Monika Lamot,  Marija Javornik, Boris Vezjak,  Melita Koletnik

Opis projekta

Izhodišča

Oklevanje pred cepljenjem Svetovna zdravstvena organizacija navaja kot eno izmed 10 najpomembnejših groženj globalnemu javnemu zdravju. Odločanje za cepljenje je odvisno od številnih dejavnikov, mednje pa se uvršča tudi zdravstvena pismenost (ZP). ZP se nanaša na sposobnost pridobivanja, razumevanja in uporabe temeljnih informacij o zdravju in zdravstvenem sistemu, ki posamezniku omogoča sprejemanje ustreznih zdravstvenih odločitev. Kljub pomembni vlogi ZP pri zdravstvenih vedenjih in izidih, pa pretekle raziskave dajejo nekonsistentne rezultate glede njene vloge pri odločanju za cepljenje.

Opredelitev problema: Obstoječe raziskave o odnosu ZP in odločanju o cepljenju ne naslavljajo nekaterih ključnih vprašanj: 1) zanesljivost, veljavnost in napovedna moč različnih merskih inštrumentov ZP; 2) validiranje inštrumenta ZP v slovenskem okolju na splošni in ciljnih populacijah (starejši, starši mlajših otrok ter adolescenti oz. mlajši odrasli); 3) sorazmerno slabo raziskana primerjava učinkov ZP z drugimi dejavniki cepljenja; 4) odsotnost kompleksnih modelov poti, ki redko analizirajo ZP kot mediator (pojasnjevalec) razlik v cepljenju med različnimi družbenimi skupinami ter pogojni učinek ZP na cepljenje, ki se lahko razlikuje glede na moderatorje odnosa (npr. med različnimi družbenimi konteksti); 5) odsotnost sistematičnih eksperimentov, ki bi ob upoštevanju zgornjih točk naslavljali vzročno vlogo ZP pri cepljenju.

Cilji raziskave

Glavni cilj raziskave je preučiti učinek ZP na sprejemanje odločitev glede cepljenja v okviru analize mešanih metod na splošni in treh ciljnih skupinah prebivalcev Slovenije. Ob tem bomo v okviru specifičnih ciljev oblikovali, preizkusili in validirali inštrument za merjenje ZP specifičen za slovensko populacijo; opisali in razložili pomen ZP v odnosu do cepljenja; identificirali ključne  dejavnike, ki vplivajo na  odnos do cepiv in cepljenja; v okviru kompleksnega modela poti primerjali vlogo ZP z drugimi dejavniki cepljenja; na podlagi projektnih rezultatov bomo opredelili ukrepe za povečanje zaupanja v cepljenje.

Metode dela

Projekt bo zajemal multidisciplinarno analizo ob uporabi mešanih metod (analize anketnih podatkov; model poti dejavnikov, mediatorjev in moderatorjev; eksperiment o učinkovitosti komuniciranja z javnostmi o cepljenju ob upoštevanju ZP; analiza intervencijskih študij za dvig zaupanja v cepljenje), s čemer projekt ponuja inovativna orodja za proučevanje vplivov ZP na odločanje za cepljenje. V projektu bo razvit in testiran tudi teoretični model, ki bo med drugim združeval različne družboslovne teorije.

Relevantnost in vpliv

Predlagana študija bo zapolnila nekatere ključne vrzeli razumevanja ZP kot dejavnika cepljenja. Prvič, uporabili bomo kombinacijo mešanih raziskovalnih metod. Drugič, pretekle raziskave bomo dopolnili z razširitvijo analiz na splošno populacijo in tri ciljne skupine v Sloveniji ter prebivalce izbranih evropskih držav. Poleg tega bomo preučili dejavnike, mediatorje in moderatorje v okviru različnih dimenzij in področij ZP, kar v dosedanjih raziskavah v Sloveniji in svetu še ni bilo izvedeno. Rezultati projekta bodo posledično predstavljali temelj za oblikovanje strategij in ukrepov za povečanje zaupanja v cepljenje v Sloveniji, tudi preko povečanja ZP, s čemer projekt predstavlja pomemben znanstven in aplikativni doprinos v slovenskem, pa tudi evropskem in svetovnem merilu.

Faza projekta

Trenutno poteka faza analize literature o zdravstveni pismenosti (dimenzijah, merskih instrumentih, intervencijah idr.) ter dejavnikih oklevanja in stališč do cepljenja. Prav tako potekajo empirične analize dejavnikov cepilskega vedenja in stališč.

Objave

KIRBIŠ, Andrej. The impact of socioeconomic status, perceived threat and healthism on vaccine hesitancy. Sustainability. 2023, vol. 15, iss. 7, str. 1-13, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6107, DOI: 10.3390/su15076107 [COBISS.SI-ID 147577859]

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, VEZJAK, Boris, KOLETNIK, Melita, JAVORNIK, Marija. Critical Health Literacy and Parental Childhood Vaccine Hesitancy in Slovenia: The Mediating Role of Poor Vaccine Knowledge. ATEE ANNUAL CONFERENCE 2023. To be presented at ‘Teacher Education on the Move’, August 28-30, 2023, Budapest.

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, JAVORNIK, Marija. Kritična zdravstvena pismenost in oklevanje staršev do otroških cepiv v Sloveniji. Predstavitev bo na 8. znanstveni konferenci »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje«. 20. 9.–21. 9. 2023, Pedagoška fakulteta Univerze v  Kopru.

KIRBIŠ, Andrej. The impact of cultural capital on vaccine attitudes among the Slovenian public. Vaccines. 2022, vol. 10, iss. 11, str. 1-12. ISSN 2076-393X. DOI: 10.3390/vaccines10111947 [COBISS.SI-ID 130679555]

LAMOT, Monika, KIRBIŠ, Andrej. Oklevanje pred cepljenjem, zaupanje v zdravstveni sistem, percepcija nalezljivih bolezni in odločanje za cepljenje proti covidu-19: pojasnjevalna vloga zaupanja Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje = General vaccine hesitancy, trust in the healthcare system, perception of infectious diseases and Covid-19 vaccination intention: the explanatory role of trust in the National Institute of Public Health. V: GABROVEC, Branko (ur.), et al. Javno zdravje in COVID-19 2022: zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov: 2. znanstvena in strokovna konferenca : Ljubljana, 5. oktober 2022. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022. Str. 55-63. ISBN 978-961-6945-79-0 [COBISS.SI-ID 130685443]

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, JAVORNIK, Marija. The impact of education and cultural participation on vaccine attitudes among the Slovenian public: paper presentation at the 5th World Conference on Teaching and Education, Berlin, 9-11 December 2022. [COBISS.SI-ID 134245123]

Skip to content