SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju / Supportive Environments to Enhance Transversal Competencies in Education

Oddelek za psihologijo Oddelek za pedagogiko Oddelek za filozofijo Norveški finančni mehanizem
Šifra projekta
ATP 102 / Project Number ATP 102
Začetek projekta
1. 7. 2022
Konec projekta
30. 4. 2024
Financer
Norveški finančni mehanizem 2014-2021 in slovenska udeležba MKRR / Norway with funds from the Norway Grants 2014-2021, which represent the contribution of Norway towards a greener, more competitive and inclusive Europe, and the corresponding Slovenian participation within the framework of the program Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship.
Program
Norveški finančni mehanizem 2014-2021 Izobraževanje - krepitev človeških virov / Norway Grants 2014 – 2021
Vrednost
Največ do 499.408,89 EUR / / Project value up to EUR 499,408,89
Sredstva UM
41203,63 EUR / UM share is EUR 41,203.63
Koordinator
PeF UM (v sodelovanju s FF UM, FNM UM, UM - KC, UM,- DIDAKT.UM) / Faculty of education (in cooperation with Faculty of Arts, Faculty of Natural sciences and Mathematics)
Partnerji

NORD universitet/ University NORD (Norveška); MOM (Slovenija); Osnovna šola Draga Kobala Maribor (Slovenija); Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor (Slovenija); OŠ Dušana Flisa Hoče (Slovenija); Zveza prijateljev mladine Maribor (Slovenija); Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza Maribor (Slovenija);

Vodja na FF
izr. prof. dr. Katja Košir
Člani na FF
doc. dr. Smiljana Gartner, asist. dr. Katja Kerman, doc. dr. Andreja Kozmus, red. prof. dr. Marjan Krašna, doc. dddr. Joca Zurc

Glavni cilj projekta SETCOM je (zapolnitev vrzeli med strateškimi dokumenti in empiričnimi raziskovalnimi spoznanji in) bo dosežen z dvigom kompetenc pedagoških delavcev, ki bo omogočal realizacijo zavez iz strateških dokumentov. Glavni cilj projekta bo prispeval k neposrednemu učinku I.1.1, saj se bodo z vzajemnim učenjem v okviru pedagoških srečanj razvijale nove vsebine in prakse poučevanja in učenja v izobraževalnih modulih, ki bodo inkluzivne, inovativne in interdisciplinarne. Okolja, ki bodo oblikovana med projektom, bodo spodbudila varno preizkušanje v tujini že znanih praks poučevanja tudi v slovenskem izobraževalnem okolju. OUTPUT I.1.2 bo dosežen, saj se bo skozi pedagoška srečanja in Kompetenčni center izboljšalo medinstitucionalno sodelovanje. Zaradi tesnejšega medinstitucionalnega sodelovanja bo na pedagoških srečanjih redno prihajalo do predstavitev v različnih okoljih razvitih dobrih praks. Partnerske institucije bodo te prakse preizkušale in prilagajale na svoja specifična okolja, ki predstavljajo različne ciljne skupine (fakultete, osnovne in srednje šole, vrtci, NVO-ji, lokalni upravni organ).

Glavni cilj projekta bo tako posredno prispeval k rezultatu programa (OUTCOME I.1), saj se bodo v doseganju cilja povezovale na vseh ravneh tako formalne kot neformalne institucije. Predvidevamo razvoj interdisciplinarne profesionalne učeče se skupnosti pedagoških delavcev in študentov, ki bo povezovala vse stopnje vzgojno-izobraževalnega sistema ter tudi dvig iz lokalnih nivojev na nacionalni nivo saj bodo posredno vključene tudi nacionalne inštitucije s področja izobraževanja. Po zaključku projekta bo funkcijo medinstitucionalnega povezovanja udejanjal KompC, ki bo zagotavljal podporo in možnost sodelovanja na inovativen način med različnimi deležniki v prihodnjih letih. Nenazadnje bo cilj dosežen tudi s poglobitvijo sodelovanja in nadaljnjih skupnih projektnih aktivnosti z norveškim partnerjem.

 

Ključna rezultata projekta sta:

Rezultat 1: Izboljšanje SEK in UI pismenosti različnih deležnikov na področju izobraževanja z razvojem novih modelov in praks.

Rezultat 2: Izboljšano sodelovanje med institucijami na različnih ravneh in vrstah izobraževanja

Rezultat 1 bo prispeval bo h kazalniku Število intelektualnih učinkov, ustvarjenih v okviru institucionalnega sodelovanja (osnova kazalnika 0, ciljna vrednost 8). V DS2 bomo pripravili 3 znanstvene prispevke za izboljšanje razumevanja SEK in UI pismenosti ter njunih sinergij. V DS3 bomo oblikovali 4 izobraževalne module za razvoj novih modelov in praks poučevanja in učenja izbranih prečnih kompetenc v DS5 pa bo nastal dodaten intelektualni učinek in sicer Katalog inovativnih pedagoških pristopov pri razvoju prečnih kompetenc SEL in UI. V okviru DS5 se bo v okviru vzpostavljanja učeče se skupnosti (vzajemno učenje) se povečal tudi kazalnik I.1.2.1 na 8 (osnova 0) in kazalnik I.1.2.2 na 40 (osnova 0). Rezultat 2 bo pripeval h kazalnikom tako, da bomo v DS3 povečali kazalnik I.1.1.1 (osnova 0) za 8 v DS 4 pa za dodatnih 16, skupaj 24. V DS4 bomo povečali kazalnik Število institucij, uporabljajo nove modele, metode in strategije na 7 (osnova 2), kazalnik I.1.1.2 (multiplikatorji) pa na 4 (osnova 0). V DS 5 bomo povečali kazalnik I.1.2.1 na 8 (osnova 0), V DS7 bomo spremljali uspešnost delovanja skupine z ugotavljanjem stopnje zadovoljstva s kakovostjo institucionalnega sodelovanja (povprečna vrednost na vprašalniku z lestvico 1-5 bo 4) ter z dvigom deleža sodelujočih institucij, ki uporabljajo nove prakse poučevanja in učenja na 87,5 % (začetna vrednost 12,5%).

Rezultati se bodo merili večinoma s kvantitativno metodologijo kot npr. številom izdanih gradiv, dokazili o vključevanju institucij, sodelujočih članih osebja, udeležencih v vzajemnem učenju, multiplikatorjih (npr. podpisne liste), anketnimi vprašalniki in različnimi dokazili o izvedenih aktivnostih.

»Ta projekt je financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« 

“This project is funded by the Norwegian Financial Mechanism. The Faculty of Arts, University of Maribor is solely responsible for the content of this
website and in no case is it considered to reflect the views of the Program Holder Education – Strengthening of Human Resources.”

»Working together for a green, competitive and inclusive Europe«

 

Skip to content