GJOKO NIKOLOVSKI

izr. prof. dr. GJOKO NIKOLOVSKI

Službeni telefon +386 (2) 22 93 636
Prostor

K 2.13

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

slovenski jezik

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor znanosti s področja slovenskega jezikoslovja
 • izredni profesor za slovenski jezik in lektor za slovanske jezike

Življenjepis

 • doktor znanosti s področja slovenskega jezikoslovja (2016)
 • zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2008)
 • sodelavec za slovenski jezik na Filološki fakulteti Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju (2004–2008)
 • dodiplomski študij na Filološki fakulteti Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju (2006)

Izvolitve

 • 2022: izredni profesor za slovenski jezik
 • 2018: lektor za slovanske jezike
 • 2017: docent za slovenski jezik

Raziskovalna področja

 • zgodovina slovanskih knjižnih jezikov
 • primerjalna analiza slovanskih jezikov
 • južnoslovanski jeziki
 • jezikovna politika in jezikovno načrtovanje
 • prevajalske vezi med južnoslovanskimi jeziki
 • poučevanje južnoslovanskih jezikov kot drugih in tujih jezikov
 • slovenščina kot drugi in tuji jezik

Članstvo, funkcije

 • namestnik predstojnice Oddelka za slovanske jezike in književnosti (2019–)
 • institucionalni koordinator Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za mrežo CEEPUS Slavic Philology and its Cultural Contexts (2019–)
 • član Delovne skupine za promocijo zdravja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2019–)
 • član Komisije za mednarodno sodelovanje Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (2018–2022)
 • član Komisije za preverjanje in ocenjevanje znanja slovenskega jezika v postopku vpisa tujcev na UM (2017–)
 • koordinator alumen in alumnov Oddelka za slovanske jezike in književnosti (2017–2020)
 • tutor na Oddelku za slovanske jezike in književnosti (2012–2014)

Projekti

 • SOS Slovenščina (Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK), 2019, vodja)
 • Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov (projekt Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, 2018–2019, sodelavec)
 • Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (temeljni raziskovalni projekt, 2009–2012, vodja red. prof. dr. Marko Jesenšek, J6-2238, član)
 • Center za testiranje in certificiranje makedonščine kot drugega in tujega jezika (projekt TEMPUS Filološke fakultete Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju, 2006–2008, član)
 • Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine (programska skupina, 1. 1. 1999–31. 12. 2025, vodja red. prof. dr. Marko Jesenšek, P6-0156, član 2018–)

Monografije

Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik (ur.), 2022: Slavistična prepletanja 4. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/698

Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 4 prinaša petnajst prispevkov, razporejenih v tri tematske sklope. Prvi sklop slovanske jezike postavlja v širši družbeni in kulturni kontekst, se dotika družbene kritičnosti, stereotipizacije ter jezikovnopolitičnih in jezikovnokulturnih tem. Drugi sklop je namenjen poučevanju in učenju slovanskih jezikov kot neprvih jezikov, zlasti v južnoslovanskem jezikovnem prostoru. Tretji sklop združuje literarnovedne in književnodidaktične raziskave, ki literarna dela v slovanskih jezikih prikažejo v luči kulturnih konceptov in izobraževalnih sistemov. Obravnavane teme so le nekatere od raziskovalnih izzivov slavističnih jezikoslovnih raziskav, ki so aktualne tako z vidika raziskovalnih tematik kot tudi metodologij.

Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik (ur.), 2022: Slavistična prepletanja 3. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/668

Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 3 zajema petnajst jezikoslovnih prispevkov, ki se nanašajo na razvojne značilnosti posameznih slovanskih jezikov in vključujejo primerjalni vidik raziskovanja. Monografijo odpira sklop prispevkov, ki prinašajo aktualne metodološko-teoretične pristope s področja diahronije slovanskih jezikov in ponovno pretresajo obstoječe jezikoslovne teorije ter terminološko rabo. Drugi sklop zajema etimološke raziskave slovanske leksike in se dotika standardizacije slovanske leksike ter leksikografskih perspektiv. Monografijo zaokrožajo prispevki s področja slovenskega besedotvorja in razvoja slovenske leksike. Metodološki pristopi v slavistiki, slovanska leksika v stiku in slovenska leksika so le nekateri od raziskovalnih izzivov slavističnih jezikoslovnih raziskav, ki so aktualne tako z vidika raziskovalnih tematik kot tudi metodologij

Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik (ur.), 2022: Slavistična prepletanja 2. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/685

Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 2 zajema sedemnajst prispevkov s področja raziskav slovanskih književnosti in prevajalskih stikov med slovanskimi jeziki ter interdisciplinarnih raziskav slovanskih književnosti. Monografijo odpira sklop prispevkov, ki slovanske književnosti obravnavajo skozi prizmo medkulturnosti, medtem ko so prevodi slovanskih književnosti kot kulturni transferji v fokusu prispevkov drugega sklopa. Tretji sklop monografije se osredotoča na raziskave starejših obdobij slovanskih književnosti, monografijo pa zaokrožajo prispevki s področja literarno-likovne medmedialnosti in filmskih adaptacij slovanskih književnosti. Medkulturne in prevajalske raziskave slovanskih književnosti, raziskave starejših obdobij slovanskih književnosti in adaptacij slovanskih književnosti so le nekateri od raziskovalnih izzivov slavističnih literarnovednih raziskav, ki so aktualne tako z vidika raziskovalnih tematik kot metodologij.

Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik (ur.), 2022: Slavistična prepletanja 1. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/140

Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 1 zajema sedemnajst prispevkov, vezanih na slovenščino, druge slovanske jezike in medslovanske stike. V prvem sklopu so izpostavljeni jezikovnosistemski, zlasti morfološko-sintaktični poudarki sodobnih slavističnih raziskav. Drugi sklop prinaša jezikovnonormativno problematiko in se pri tem osredinja na pravorečje in pravopis v slovanskih jezikih. Tretji sklop je posvečen frazeološkim raziskavam, pri čemer je posebej izpostavljen zlasti medslovanski vidik, izsledki pa posegajo tudi na področje medkulturnosti. Preplet različnih raziskovalnih polj, metodoloških izhodišč in pristopov temelji na izhodiščnem razmisleku o aktualnih slavističnih vprašanjih, njihovih raziskovalnih potencialih ter izzivih slavistike v 21. stoletju.

Učna gradiva in priročniki

Gjoko NIKOLOVSKI, 2016. Gramatički pregled srpskog i hrvatskog jezika/Gramatički pregled srpskoga i hrvatskoga jezika /Slovnične preglednice srbskega in hrvaškega jezika (učno gradivo za predmeta Lektorat srbščine in Lektorat hrvaščine). Maribor: Filozofska fakulteta. Gradivo

Skip to content